„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език.

Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Условия за ползване

Като отваряте и използвате този уеб сайт / приложение на SKF Group, означаващо AB SKF и/или някое от нейните свързани дружества (наричани по-нататък „SKF“), вие приемате следните условия:

Отхвърляне на гаранцията и ограничение на отговорността
Въпреки, че са положени всички грижи, за да се осигури точността на информацията на този уеб сайт / приложение, SKF предоставя тази информация в състоянието, в което е изложена, като ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ – ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ – ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЯВНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие приемате, че използвате този уеб сайт / приложение на свой собствен риск, че поемате пълната отговорност за всички разходи, свързани с използването на този уеб сайт / приложение и че SKF не носи отговорност за никакви преки, случайни, закономерни или косвени вреди от какъвто и да било вид, възникнали от отварянето или използването от ваша страна на информацията или софтуера, предлагани на този уеб сайт / приложение.

Всякакви гаранции и твърдения на този уеб сайт / приложение за продукти или услуги на SKF, които закупите или използвате, ще бъдат предмет на приетите правила и условия в договора за такъв продукт или услуга.

Освен това, за уеб сайтове / приложения, които не са на SKF и към които има препратка в нашия уеб сайт / приложение или се появява хипервръзка, SKF не поема гаранции по отношение на точността или надеждността на информацията в тези уеб сайтове / приложения и не поема никаква отговорност за съдържащи се там материали, създадени или публикувани от трети лица. Освен това, SKF не гарантира, че този уеб сайт / приложение или другите уеб сайтове / приложения, към които има връзка, не съдържат вируси или други вредни елементи.

Авторско право
Авторското право върху този уеб сайт / приложение и авторското право върху информацията и софтуера, предлагани на този уеб сайт / приложение, е собственост на SKF или нейните лицензодатели. Всички права запазени. Във всеки лицензиран материал се упоменава лицензодателят, който е предоставил на SKF правото да използва материала. Информацията и софтуерът, предлагани на този уеб сайт / приложение, не може да се възпроизвеждат, размножават, копират, пренасят, разпространяват, съхраняват, променят, изтеглят или експлоатират по друг начин за каквато и да била търговска употреба без предварителното писмено одобрение от SKF. Те обаче могат да се възпроизвеждат, съхраняват и изтеглят за употреба от отделни лица без предварително писмено одобрение на SKF. При никакви обстоятелства тази информация или софтуер не може да се предоставя на трети лица.


Този уеб сайт / приложение съдържат определени изображения, използвани с лиценз от Shutterstock.com.

Търговски марки и патенти
Всички търговски марки, имена на марки и фирмени емблеми, показвани на уеб сайта / приложението, са собственост на SKF или нейните лицензодатели и не могат да се използват по какъвто и да било начин без предварително писмено одобрение от SKF. Всички лицензирани търговски марки, публикувани на този уеб сайт / приложение, упоменават лицензодателя, който е предоставил на SKF правото да използва търговската марка. Достъпът до този уеб сайт / приложение не предоставя на потребителя какъвто и да било лиценз по патенти, притежавани от или лицензирани на SKF.

Промени
SKF си запазва правото да прави промени или допълнения към този уеб сайт / приложение по всяко време.

SKF logo