Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zásady ochrany osobních údajů

Informace subjektům osobních údajů o zpracování osobních údajů v České republice

Ve společnosti SKF (v ČR obchodní společnost SKF CZ, a.s. se sídlem U Měšťanského pivovaru 1417/7, 170 04 Praha 7, identifikační číslo 000 06 548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Městském soudě v Praze pod sp. zn. BXX 80) bereme Vaše soukromí a ochranu integrity vážně, a proto shromažďujeme a zpracováváme jen takové osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, a coby správce osobních údajů věnujeme jejich ochraně velkou pozornost.
Jak vaše osobní údaje zpracováváme

Společnost SKF bere osobní soukromí i ochranu integrity vážně. Zástupci zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných stran společnosti SKF, jako jsou partneři nebo studenti, kteří jsou se společností SKF v kontaktu („Partner“), si mohou být jisti, že SKF respektuje jejich soukromí a při shromažďování a zpracování informací, pomocí kterých lze osobu identifikovat („Osobní údaje“), dodržuje platné právní předpisy a nařízení. Informace uvedené v tomto dokumentu platí, pokud společnost SKF při shromažďování Osobních údajů neuvedla něco jiného.

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme

Předmětem zpracování jsou osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů: zákazníci, zástupci zákazníků, dodavatelů, smluvních partnerů, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, jakož i dalších zúčastněných subjektů vstupujících do právních vztahů se společností SKF, jako jsou partneři nebo studenti (dále subjekty údajů společně jen „Partner“). Partneři si mohou být jisti, že Společnost SKF respektuje jejich soukromí a že při shromažďování a zpracování informací, pomocí kterých lze identifikovat Partnery jako fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“), dodržuje veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a počínaje dnem jeho účinnosti zákon o zpracování osobních údajů. Informace uvedené v tomto dokumentu platí, pokud Společnost SKF při zpracování Osobních údajů neuvedla něco jiného.

Právní důvody zpracování Osobních údajů
V souladu s Článkem 6 Nařízení může Společnost SKF zpracovávat Osobní údaje, pokud:

 • Partner udělil Společnosti SKF souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Partner, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost SKF vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti SKF, coby správce Osobních údajů, či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Partnera, coby subjektu údajů, vyžadující ochranu Osobních údajů.
Pro jaké účely Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Společnost SKF shromažďuje Osobní údaje přímo od Partnera, který je v kontaktu se zaměstnanci společnosti SKF, navštěvuje její stránky, otevírá zpravodaje, stahuje její materiály nebo využívá produktů nebo služeb této společnosti.
Společnost SKF shromažďuje Osobní údaje Partnerů pro následující účely:

 1. plnění povinností společnosti SKF vyplývající ze smluvního vztahu mezi společností SKF a Partnerem, 
 2. usnadnění efektivní komunikace a vztahů mezi společností SKF a Partnerem (řízení vztahů se zákazníky), 
 3. správa dotazů a jiných požadavků týkajících se produktů a služeb společnosti SKF, 
 4. zajištění dodržování právních závazků a vymáhání smluvních ujednání, 
 5. řízení bezpečnosti produktů, služeb, duševního vlastnictví a jiných nabídek společnosti SKF, 
 6. analýzy údajů o prodeji a způsobu, jakým Partner využívá produktů a služeb SKF, s cílem zlepšit uživatelské zkušenosti a obsah těchto produktů a služeb, 
 7. marketing, průzkumy a komunikace, 
 8. prostřednictvím cookies umožnění uživatelům s heslem znovu navštívit konkrétní webové stránky bez nutnosti znovu vyplňovat dříve zadané údaje, 
 9. sestavování statistik vztahujících se k vzorcům a trendům prohlížení webových stránek SKF nebo využívání ostatních aplikací a softwaru.

Zdroje osobních údajů

Společnost SKF zpracovává jako správce Osobní údaje získané:

 • přímo od Partnerů, tj. subjektů údajů (osobní předání, registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové
  stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.);
 • prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost SKF neposkytne Osobní údaje Partnera žádné třetí straně, pokud to není nutné ke splnění některého z výše uvedených účelů.
Jakýkoli přenos Osobních údajů třetí straně v rámci EU/EHP se uskuteční, pouze pokud příjemce dodržuje vnitřní předpisy SKF upravující ochranu Osobních údajů. Jakýkoli přenos Osobních údajů třetí straně mimo EU/EHP bude vycházet ze vzorových doložek EU nebo podobných konstrukcí, jako jsou závazná podniková pravidla nebo systém USA na ochranu soukromí (privacy shield).
Není-li výslovně sjednáno jinak, Společnost SKF nepředává Osobní údaje Partnerů mezinárodním organizacím.

Zpracování Osobních údajů

Zpracování Osobních údajů provádí Společnost SKF jako správce Osobních údajů nebo její smlouvou pověření zpracovatelé. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a v sídle Společnosti SKF, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci, příp. pověřenými zaměstnanci Společností SKF určenými smluvními zpracovateli. Ke zpracování Osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u Osobních údajů v listinné podobě, a to vždy za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu a zpracování Osobních údajů.

Při své činnosti zpracovává Společnost SKF pro nadepsané účely zejména identifikační, kontaktní a popisné kategorie  Osobních údaje Partnerů, např. jméno a příjmení, adresu, e-mail, datum narození, identifikační číslo, telefonní spojení, Osobní údaje potřebné pro nábor, odměňování a benefity zaměstnanců, pro řízení výkonnosti, bankovní spojení, zdravotní pojišťovny, číslo sociálního zabezpečení, apod.

Pro marketingové účely využíváme cookies (Google Analytics, Facebook) pro vyhodnocení zákaznických preferencí Partnerů a zlepšení služeb SKF. Při zpracování Osobních údajů využíváme automatizované rozhodování nebo profilování pouze na základě Vašeho souhlasu (opt-inu).

Vaše práva

V souladu s Článkem 12 Nařízení tímto Společnost SKF informuje Partnery o jejich následujících právech:
a)    právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat; V případě, že zpracování Osobních údajů podléhá souhlasu udělenému Partnerem, může Partner svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Společnosti SKF kdykoli odvolat, a to především stejným způsobem, jakým jej udělil, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost předchozího zpracování ani neovlivní zpracování, pokud existují jiné právní důvody pro zpracování těchto Osobních údajů, než je souhlas udělený Partnerem.
b)    právo na přístup k Osobním údajům, které znamená, že Partner může Společnost SKF kdykoli požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Partnera týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je Společnost SKF bude zpracovávat, odkud Společnost SKF Osobní údaje získala a zda dochází při zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má Partner právo získat kopii svých Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost SKF požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
c)    právo Partnera Osobní údaje opravit či doplnit, které znamená, že Partner může Společnost SKF kdykoli požádat o opravu či doplnění svých Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
d)    právo na výmaz Osobních údajů (právo „být zapomenut“), které znamená, že Společnost SKF musí vymazat Osobní údaje Partnera, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) jejich zpracování je protiprávní, (iii) Partner odvolá svůj souhlas se zpracováním a neexistují žádný další právní důvod (titul) Společnosti SKF pro jejich zpracování, nebo (iv) Partner vznese námitku proti zpracování a neexistuje žádné převažující oprávněné důvody Společnosti SKF pro jejich zpracování, nebo (v) výmaz ukládá Společnosti SKF zákonná povinnost.
e)    právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů, které znamená, že dokud Společnost SKF nevyřeší jakékoli sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, musí omezit zpracování Osobních údajů Partnera tak, že tyto Osobní údaje může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
f)    právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, které znamená, že Partner může vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, které Společnost SKF zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu jejího oprávněného zájmu. Pokud Partner vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho Osobní údaje pro tyto účely Společností SKF dále zpracovávány s tím, že do doby doručení námitky je zpracování Osobních údajů zákonné;
g)    další práva stanovená v Nařízení a v zákoně o zpracování osobních údajů po nabytí jeho účinnosti, zejména pak právo Partnera na podání stížnosti na zpracování Osobních údajů a právo Partnera být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů v určitých případech.

Partner, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost SKF nebo její smluvní zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Partnera, nebo které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1)    požádat Společnost SKF o vysvětlení;
2)    požadovat, aby Společnost SKF odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání Osobních údajů.
3)    je-li žádost Partnera podaná v rozsahu práv dle nadepsaného odstavce shledána oprávněnou, Společnost SKF odstraní neprodleně závadný stav.
4)    nevyhoví-li Společnost SKF žádosti Partnera, má Partner právo obrátit se přímo na dozorový úřad, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,  www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz (dále jen „Dozorový úřad“).
5)    postup Partnera podle nadepsaných bodů nevylučuje, aby se Partner obrátil se svým podnětem nebo stížností na Dozorový úřad přímo.

Jak vaše údaje chráníme

Společnost SKF zpracovává Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně Osobních údajů
a zabezpečení Osobních údajů a v souladu s normou ISO 27001 o bezpečnosti informací.

Za účelem řádného zpracování Osobních údajů přijala Společnost SKF jako správce osobních údajů náležitá technická              a organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů, zejména pak opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jakémukoli jinému zneužití. Na veškeré subjekty, kterým mohou být Společností SKF Osobní údaje zpřístupněny, byla Společností SKF přenesena povinnost respektovat práva Partnerů (subjektů údajů) na ochranu soukromí      a tyto subjekty jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů v rozsahu shodném, jak jsou tyto povinnosti uloženy Společnosti SKF.

Doba uchovávání údajů

Společnost SKF uchovává Osobní údaje Partnera pouze po dobu, po jakou je to nezbytné k plnění účelů, ke kterým byly dané údaje shromážděny. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z právních předpisů, a to minimálně po dobu plnění smluvních povinností, a dále po dobu nezbytnou pro účely zajištění ochrany, určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, nebo po dobu plnění archivačních povinností Společnosti SKF dle platných obecně závazných právních předpisů.

V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu Partnera pak zpracování probíhá po dobu trvání souhlasu uděleného Partnerem, coby subjektem údajů.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů. Můžete také kontaktovat místní orgán pro ochranu osobních údajů, případně u tohoto orgánu podat stížnost.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SKF
Vedení skupiny SKF
SE-415 15 Göteborg
Švédsko
Telefon: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

Data Protection Coordinator SKF v České republice 
JUDr. Miloslav Průcha 
Štěpánská 633/49, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Česká republika
Tel.: +420 602 224 047; Tel./fax: +420 222 986 182

SKF logo