Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pomocná strojní zařízení

Pomocná strojní zařízení
Dodržením zásad správné údržby a použitím vhodných nástrojů můžete nejen významně prodloužit provozní životnost ložisek, ale také zvýšit dostupnost a výkonnost pomocného strojního zařízení na palubě.

Montáž

Montáž je jednou z nejkritičtějších fází životního cyklu ložiska. Pokud není ložisko správně namontováno použitím správné metody a nástrojů, jeho provozní trvanlivost se snižuje. Správná a vhodná montáž ložiska v případě individuální aplikace může vyžadovat mechanické, tepelné nebo hydraulické metody montáže. Volba správné montážní metody pro vaší aplikaci vám pomůže prodloužit provozní trvanlivost vašeho ložiska a omezit náklady plynoucí z předčasného selhání ložiska, i možného poškození zařízení.

Mazání

Správné mazání ložisek je důležitý krok pro dlouhou provozní trvanlivost ložiska. Je důležité vybrat plastické mazivo vhodné pro aplikaci ložiska a aplikovat správné množství maziva před uvedením ložiska do provozu. Během provozu je dodávání správného množství plastického maziva ve správných intervalech důležité pro dosažení optimálního výkonu ložiska a maximální provozní trvanlivosti. Domazávání lze provádět pomocí automatických maznic, které v porovnání s ručním domazáváním poskytují konzistentnější a přesnější dodávky maziva bez kontaminace.

Ustavování

Poté, co bylo ložisko namontováno v aplikaci, jako je motor připojený k čerpadlu, by měla být aplikace ustavena. Není-li aplikace správně ustavena, nesouosost může způsobit nežádoucí dodatečné zatížení, tření a vibrace ložiska. Tím může dojít k urychlení únavy a snížení provozní trvanlivosti ložiska a jiných strojních komponent. Navíc mohou zvýšené vibrace a tření významně zvýšit spotřebu energie a riziko předčasných poruch.

Základní monitorování stavu

Během provozu je důležité pravidelně kontrolovat stav ložiska provedením základních měření pomocí bezdemontážní diagnostiky. Tyto pravidelné kontroly umožní zjištění potenciálních problémů a pomůžou zabránit neočekávaným poruchám stroje. Následně lze údržbu stroje plánovat tak, aby to vyhovovalo výrobnímu plánu, což zvyšuje produktivitu a efektivitu provozu.

Demontáž

V určitém bodě dosáhne ložisko konce své provozní trvanlivosti a bude nutné jej vyměnit. Použití správné metody a nástrojů při demontáži pomůže zabránit poškození jiných částí stroje, jako jsou například hřídel nebo těleso stroje; v opačném případě by byla ohrožena provozní trvanlivost náhradního ložiska. V neposlední řadě mohou být nesprávné techniky demontáže nebezpečné pro personál údržby.

SKF Marine nabízí více produktů a řešení pro pomocná strojní zařízení: 
SKF logo