Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dřívější tipy měsíce

shutterstock_274868435
Přečtěte si dřívější tipy vybrané z měsíčního bulletinu, který přináší krátké technické články od odborníků na spolehlivost z SKF
Návrh ložiskového systému (leden 2016)

Víte, že je možné dosáhnout toho, aby ložiska s valivými tělesy měla neomezenou trvanlivost? 


Ano, je to možné, předpokladem je však promyšlený návrh systému. Údaje o ložiscích v katalogu jsou důležité, samy o sobě však nestačí. Maximalizace provozní trvanlivosti ložisek v podmínkách reálného světa vyžaduje klíčové znalosti týkající se ložisek a podmínek, v nichž jsou provozována. SKF nabízí školení, které vám pomůže identifikovat parametry kritické pro návrh aplikace a vybrat tak správný typ, rozměry a mazání pro zajištění co možná nejdelší provozní trvanlivosti ložisek s valivými tělesy. 


Po uvedení aplikace do provozu se však podmínky mohou změnit. Montáž ložisek s valivými tělesy do systémů probíhá na základě znalostí provozních podmínek, které jsou k dispozici před dokončením návrhu. 


Pokud však dojde za provozu strojů ke změně jejich účelu, je třeba opět použít nástroje pro návrh systému a ověřit, zda případné změny nebudou mít vliv na funkci ložisek. Příklad: běžnou praxí v oboru je využívat elektromotor ve svislé poloze místo vodorovné, obvykle z důvodu úspory místa. V takovém případě může stačit pouhá výměna ložisek za jiný typ s ohledem na nové axiální zatížení od svislého hřídele, přičemž vnější rozměry zůstanou stejné. Je však třeba zvážit i další okolnosti, jako například minimální zatížení. SKF nabízí školení a nástroje, které pomáhají při řešení těchto a dalších problémů a umožňují dosáhnout maximální provozní trvanlivosti ložisek.

Obrácení bloku (únor 2016)
Únor 2016_Tip měsíce

Problém:

Dochází k praskání ložiskových těles nebo ložiska nemají požadovanou trvanlivost, takže zahájíte analýzu hlavních příčin, abyste stanovili důvod těchto poruch. Zjistíte, že ložiska a tělesa jsou správného typu a rozměrů, takže se nezdá, že by v tomto ohledu bylo s používanými výrobky cokoliv v nepořádku. Nyní je čas přezkoumat postupy montáže a demontáže. Začnete si všímat, že všechny aplikace, při kterých dochází k předčasným poruchám, pod základnou využívají vymezovací podložky k zajištění správné výšky mezi středovou osou hřídele a základnou. Může zde existovat souvislost?

Řešení: 

Nyní je čas obrátit těleso a podívat se na obrobenou dosedací plochu na spodní části tělesa. Obrobená plocha je vedena napříč přes celou spodní část, takže musíte podložit celou základnu, nejen místo pod šroubovací patkou.
Standardní vymezovací podložky jsou zhotoveny tak, aby se snadno používaly, a dodávají se proto s předem vyříznutou drážkou pro šroub a rukojetí, abyste je mohli použít při zasouvání podložky níže znázorněným způsobem.
Tyto vymezovací podložky postačují pro většinu stojatých ložiskových těles kuličkových ložisek, protože mají pod ložiskem podpíchnutí, které zabraňuje vzniku koncentrace napětí v litině, a mají kontakt s podstavcem pouze v místě dvou patek tělesa. Tělesa ložisek s čárovým stykem však bývají obrobena po celé spodní ploše v důsledku vyššího zatížení, které tato ložiska obvykle přenášejí. Vyšší únosnost ložisek s čárovým stykem vyžaduje podporu na celé kontaktní ploše spodní části tělesa. Proto je spodní část celá obrobená a vyžaduje podporu po celé ploše pomocí vymezovacích podložek pokrývajících celou plochu nebo broušených vymezovacích desek.
Pokud je spodní část jako na obrázku vpravo podložena pod šroubovacími patkami předem vyříznutými vymezovacími podložkami, bude docházet k nadměrnému napětí v poloze 6 hodin na ložisku i na ložiskovém tělese. V průběhu času bude těleso na toto napětí reagovat vznikem trhlin podél spodní části, obvykle kolmo k linii spojující šrouby. Tento stav však může ložisko ovlivnit okamžitě. Ložisko může ztratit vnitřní radiální vůli, která může způsobit nadměrné zahřívání ložiska za chodu. Může také dojít ke vzniku dvou zatížených zón, jedné na dolní straně, kde by měla být, druhé na straně horní, kde by ložisko mělo pracovat bez zatížení. Všechny tři podmínky mohou narušit účinnost maziva a zkrátit provozní trvanlivost ložiska, a to i v případě, že používáte správné mazivo.
Věnujte proto povrchu dosedací plochy ložiskového tělesa velkou pozornost. Přijatelná tolerance rovinnosti je 0,05 mm na patku, upřednostňovaná tolerance je 0,025 mm. Všechny vůle ložiskového tělesa by měly být zkontrolovány až poté, co je ložiskové těleso řádně dotaženo stanoveným momentem k základně. Použijte vymezovací podložku 0,05 mm nebo spárovou měrku a zasunutím ověřte vůli mezer, pak v případě potřeby znovu proveďte vyrovnání pomocí vymezovacích podložek a dotažení na stanovený moment.
Nikdy nekontrolujte rovinnost ložiskového tělesa na rovné kontrolní ploše. Při obrábění ve výrobním závodě je ložiskové těleso upnuto pomocí přípravku a po uvolnění z něj mohou vnitřní napětí způsobit mírnou tvarovou deformaci tělesa. Po namontování na správně připravený rovný povrch pak ložiskové těleso znovu získá svůj tvar a rozměry jako při obrábění. Pokud použijete vymezovací podložky k odstranění této potenciální tvarové deformace, konečný tvar a rozměry díry nemusí být správné a ložisko nebude úplně podepřeno.

Ponaučení:

Něco tak jednoduchého a často přehlíženého, jako je kus vymezovací podložky, může způsobit předčasnou poruchu ložiskového tělesa a ložiska, což povede k přerušení výroby, prodlouženým odstávkám a zbytečným nákladům na údržbu. Při montáži ložiskových těles a používání vymezovacích podložek proto vždy proveďte následující kroky: Obraťte základnu a vyhledejte obrobený povrch, abyste jej mohli správně podložit. Před montáží zkontrolujte povrch dosedací plochy podstavce pro ložiskové těleso, zda nevykazuje nerovnosti. Obrobte podle potřeby tak, abyste dosáhli co nejlepší shody mezi povrchem podstavce a ložiskového tělesa.

Mazání ložisek: plastické mazivo ve svislých strojích (březen 2016)
Mazání ložisek: plastické mazivo ve svislých strojích
Popis:
Setkáváte se s opakovanými poruchami ložisek mazaných plastickým mazivem ve svisle namontovaných zařízeních, například čerpadlech, elektromotorech, směšovačích atd. Obzvláště pak v zařízeních, která byla původně navržena pro činnost ve vodorovné poloze. Odstávky jsou natolik závažné, že tomu začíná věnovat pozornost i vedení podniku. Při kontrole ložisek během generální opravy jsou evidentní lesklé plochy na oběžných drahách ložisek, únava povrchu a odlupování. Co se to děje?

Řešení:
Může docházet k problémům s mazáním. Působením gravitace dochází k protékání plastického maziva skrze ložiska a jeho vytékání ven z uložení. V případě svislého použití zařízení je vhodné upřednostňovat plastické mazivo o vyšší konzistenci (například NLGI 3), které se v ložiscích lépe drží. V důsledku možného čerpacího efektu samotného ložiska, který přečerpává mazivo směrem nahoru, může být naopak vhodné použít plastické mazivo s nižší konzistencí, za předpokladu, že má vysokou mechanickou stabilitu.
Doporučený domazávací interval u zařízení se svislým hřídelem je polovinou intervalu požadovaného pro podobné zařízení umístěné vodorovně. Po kontrole stavu plastického maziva může být interval prodloužen nebo zkrácen. Nebo ještě lépe: Domazávání provádějte pravidelně s požadovaným množstvím rozděleným rovnoměrně v průběhu domazávacího intervalu. Domazávejte nad ložisko (například pomocí maznice). Použití správného těsnění nebo ochranného krytu je nutnou podmínkou pro zabránění úniku maziva. Provozní teploty a vibrace mají rovněž velký vliv na domazávací intervaly.

Ponaučení:
U ložisek mazaných plastickým mazivem, která jsou osazena na svislých hřídelích, je nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru použitého plastického maziva, postupům mazání a případně utěsnění. Pro správný výběr maziva a stanovení intervalů je vhodné použít aplikaci LubeSelect na stránce Centra znalostí.
Kapesní příručka, která šetří vaši kapsu (duben 2016)
Duben 2016_1 TOM

Elektromotory

Příručka ložisek pro elektromotory od společnosti SKF je k dispozici na stránce Centrum znalostí SKF nebo u místního zástupce SKF. Požádejte o publikaci SKF číslo 140-430. Součástí tohoto hodnotného dokumentu je dvanáct dobrých rad, jak se vyhnout běžným omylům, které začínají na druhé straně příručky:


Rada č. 6 říká: „Věnujte pozornost uložením ložisek s přesahem. Pro ložiska s vnějším průměrem menším než 100 mm použijte lis. Tlak by měl působit pouze na ložiskový kroužek uložený s přesahem, což je obvykle ten, který se po montáži otáčí.“
Za těmito doporučeními se skrývá řada důvodů. Uložení vnitřního kroužku ložiska s přesahem na hřídeli vede doslovně k roztažení kroužku jako pryžového pásu, i když ve velmi malém rozsahu.
Použití správných mechanických nástrojů při montáži rovnoměrně rozděluje montážní síly po celém čele ložiska. To je vhodné pro menší ložiska s vnějším průměrem (OD) do 4 palců (100 mm). Síly potřebné pro větší ložiska mohou být natolik velké, že by mohly způsobit poškození hřídele během montáže (adhezivní opotřebení) nebo prasknutí kroužku, protože ten je obvykle zhotoven z kalené oceli. V případě, že se během montáže odlomí kus materiálu, hrozí také riziko zranění osob. Neriskujte!
Pro ložiska s vnějším průměrem větším než 4 palce (100 mm) použijte montáž se zahřátím/ochlazením jednotlivých součástí na potřebnou teplotu. Zahřejte ložisko nebo ochlaďte hřídel tak, abyste dosáhli přibližného teplotního rozdílu asi 80 °C (150 °F) mezi ložiskovým kroužkem a hřídelem. Při montáži ložisek s přesahem do ložiskového tělesa se vyžaduje stejný teplotní rozdíl. Umístěte zabalené ložisko do mrazničky a do ložiskového tělesa vložte dílenskou osvětlovací lampu. Zakryjte ohnivzdornou plachtou, abyste zabránili unikání tepla. Za 30 minut bude teplotní rozdíl dostatečný pro bezpečnou montáž. Alternativně je možné ložisková tělesa zahřát indukčním ohřívačem, pokud má dostatečný výkon.

Zahřívání ložiska indukčním ohřívačem je nejbezpečnější a nejrychlejší metodou montáže větších ložisek na hřídel. Použijte ohřívací přístroj s regulací teploty, aby bylo možné přívod tepla a rozpínání ovládat a zabránit přehřátí. Kromě toho používejte pouze takové ohřívací přístroje, které jsou vybaveny automatickým demagnetizačním cyklem.

Ustavování a měkká patka (květen 2016)
Květen 2016_1 TOM

Problém:
Patky stroje plní řadu důležitých funkcí. Udržují stroj ve správné poloze při běžném provozním zatížení i v případě náhlých závad, jako je zablokování hřídele nebo zadření ložiska. Patky také vymezují polohu stroje vzhledem k součástem jiných strojů v řadě. Hrají rovněž významnou roli ve strukturální a vibrační dynamice strojů.
Změna ukotvení patek stroje v rozporu s doporučeními výrobce může tyto funkce narušit. Například použití nevhodného typu šroubů může ovlivnit pevnost uchycení patky, která pak nemusí poskytnout náležitou oporu v případě závady stroje. Nesprávné utahovací momenty šroubů, poškozené podložky a nerovné dosedací plochy brání přesným pohybům stroje při ustavování a vytvářejí neustále se pohybující cíl. Změny tuhosti šroubových spojů v důsledku nesprávných upínacích sil mohou ovlivnit tuhost základny i celého strojního celku a vyvolat rezonance stroje, který dosud pracoval správně.
Na fotografii si můžete všimnout nerovného povrchu patky způsobeného neobrobením odlitku a opakovaným utahováním šroubů. Měkká podložka byla jednorázově seříznuta, aby odpovídala poloměru patky, a nyní je natolik deformována, že znemožňuje přesné nastavení polohy stroje ve vodorovném směru.


Řešení:
Při každé instalaci nebo ustavování stroje vždy zkontrolujte, zda používáte správné typy a velikosti šroubů a podložek a zda jsou tyto součásti v provozuschopném stavu. Měkké podložky nahraďte tvrzenými. Je-li průchozí díra v patce zvětšená, poškozená nebo nerovná, optimálního upevnění lze dosáhnout s použitím broušené desky nebo obrobením povrchu patky.
Neméně důležité je použít při utahování patky stroje momentový klíč se správnými nástrčkami a adaptéry. Dodržujte přitom pořadí utahování. Pokud předem odstraníte všechny měkké patky, stroj se při ustavování bude pohybovat předvídatelně a po uvedení do provozu zůstane pevně na místě.

Údržba ložisek a technologie (červen 2016)

Používám na ložiska špatný nástroj?

Jak poznáte, že při montáži či demontáži ložiska s bodovým nebo čárovým stykem používáte nesprávný nástroj?
Jednoduchá kontrola: pokud při montáži nebo demontáži musíte sáhnout po kladivu, sekáči, průbojníku, šroubováku nebo hořáku, obvykle jste na špatné cestě a riskujete zranění.


Podrobnosti:
Kladivo nebo sekáč:
Přímé působení silou na díly ložiska může způsobit odlomení nebo prasknutí kalené oceli. Toto riskování již způsobilo mnoho úrazů, včetně vážných.
Kladivo a průbojník:
Kombinace vhodná pouze pro montáž ložisek s výstředníkovým pojistným kroužkem. Použití těchto nástrojů u pojistných matic může způsobit jejich poškození.
Šroubovák:
Často se používá k odstranění těsnění a krytů ložisek. Tento postup však nezlepšuje mazání ložisek. Pokud ložisko nepracuje správně, požádejte o radu společnost SKF.
Hořák:
Při montáži hrozí vážné přehřátí ložiska a ztráta tvrdosti oceli, která může způsobit předčasné selhání. Při demontáži může dojít k popraskání kroužků (viz výše) nebo trvalé deformaci hřídele.

Jak zabránit poškození ložisek s čárovým stykem při rozběhu (červenec 2016)
Kuželíková a soudečková axiální ložiska jsou vybavena vnitřními přírubami, které je třeba při montáži zohlednit.

Zajištění správného usazení valivých těles při montáži:

Valivá tělesa obou typů ložisek mají stykový úhel, který při montáži umožňuje jejich oddálení od vodicích přírub (červené oblasti na obrázcích). Aby při montáži došlo ke správnému usazení valivých těles, otočte hřídelem nebo vnějším kroužkem (v případě uložení kol). Toto otočení zajistí správný styk větších konců valivých těles s vnitřními přírubami ložiska, což je předpokladem pro následné měření výsledné vůle. (POZNÁMKA: Zelené šipky na obrázcích vpravo ukazují směr usazení valivých těles.)


Důsledky nesprávného provedení:

Pokud je otočení vynecháno, budou být naměřeny menší hodnoty koncové vůle vlivem nedostatečného usazení valivých těles. Při rozběhu může nadměrná výsledná vůle způsobit zešikmení valivých těles do takové míry,
že se místo řádného odvalování začnou smýkat nebo prokluzovat. Toto prokluzování může mít za následek velmi předčasné selhání ložiska vlivem nadměrného vývoje tepla, degradace maziva a poškození klece s následkem zadření. K zadření může dojít i v první minutě provozu! 


Doporučení:

Při montáži dodržujte doporučení výrobce ohledně koncové vůle. Nejsou-li k dispozici pokyny, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF nebo vyplňte formulář požadavku v panelu Kontaktujte nás na pravé straně.

Analýza vibrací: rezonance (srpen 2016)
Tradiční energetika
Popis:
Na budicí straně dvoupólového generátoru o výkonu 18 MW připojeného k plynové turbíně se vyskytovaly vysoké vibrace s frekvencí odpovídající provozním otáčkám. Amplituda vibrací byla nejvyšší v axiálním směru a problém trval již 3 roky.

Při předběžné poradě v rámci první fáze šestikrokového procesu analýzy vyšlo najevo, že v uplynulých třech letech bylo několikrát vyměněno ložisko generátoru, přičemž výsledek byl nepatrný nebo zcela nulový. S ohledem na doporučení výrobce OEM a několika odborníků na vibrace bylo třikrát zkontrolováno a seřízeno ustavení jednotky, opět s minimálním nebo žádným výsledkem. Tři neúspěšné pokusy o nápravu stály provozovatele přibližně 500 000 USD během tří let.
Analýza stroje při rozběhu ukázala značný nárůst amplitudy vibrací od hodnoty 3550 ot./min, který pokračoval do běžné provozní rychlosti 3600 ot./min. Tyto úrovně vibrací byly pozorovány bez přítomnosti magnetického pole, čímž byly eliminovány případné spolupůsobící příčiny související s elektrickou částí generátoru.
Při doběhu byl pozorován fázový posun o 90 stupňů v rámci velmi malé změny otáček. Tyto dva příznaky:
1. Velká změna amplitudy při malé změně otáček
2. Fázový posun 90 stupňů při doběhu velmi silně nasvědčují vlivu rezonance.

Řešení:
Byl proveden průzkum vibrací na budicí straně generátoru s cílem lokalizovat rezonanci. V lokalizaci rezonance však bránily kryty prstenců kolektoru. Jednotka proto byla odstavena, kryty odstraněny a generátor byl za přiměřených bezpečnostních opatření znovu spuštěn. K rezonanci nyní docházelo při 3400 ot./min. Amplituda vibrací při provozní rychlosti 3600 ot./min se vrátila na nízké hodnoty, které odpovídaly stavu před náhlým zvýšením o tři roky dříve.
Kombinace hmotnosti a tuhosti mechanické konstrukce určuje její přirozené frekvence. Zvýšení hmotnosti přirozenou frekvenci snižuje, zvýšení tuhosti ji naopak zvyšuje. Demontáž krytů snížila hmotnost i tuhost. Protože rezonanční frekvence poklesla, ztráta tuhosti v důsledku nepřítomnosti krytů měla zjevně větší vliv než snížení hmotnosti.
Současně bylo ze záznamů o údržbě zjištěno, že před třemi lety došlo při rutinním čištění k odstranění 1/2" pryžového těsnění a jeho náhradě těsněním ze standardního materiálu. Pryžové těsnění původně osadil výrobce OEM s cílem snížit tuhost sestavy budiče. Náhrada pryžového těsnění těsněním ze standardního materiálu měla za následek, že přirozená frekvence sestavy budiče vzrostla téměř na hodnotu odpovídající běžným provozním otáčkám.
Vznikla tak rezonance, která zesílila vibrace generátoru na vysoké hodnoty. Po výměně svépomocí vyrobeného těsnění za 1/2" pryžové těsnění se přirozená frekvence vrátila na správnou hodnotu. Jednotka poté byla znovu úspěšně zprovozněna. Dalšího zlepšení bylo dosaženo vyvážením rotoru generátoru.

Ponaučení:
Rezonance je často nejméně chápanou charakteristikou vibrací – přitom však podle odhadů ovlivňuje 20 i více procent strojů. Protože má zesilující účinek, vytváří matoucí příznaky ve vibračním spektru a vede k častým a opakovaným chybným závěrům při běžných technikách analýzy vibrací. Rezonanci lze poměrně snadno zjistit pomocí praktických postupů.
Tato případová studie rovněž ukazuje důležitost správné a úplné znalosti historie problému. Zdánlivě malé změny mohou mít velký dopad na funkci stroje. Systematický přístup umožňuje tyto problémy snadno vyřešit. Uvedený problém vyřešili technici bez specializace na oblast vibrací, kteří dříve absolvovali kurz CM 103 Kontroly a hodnocení strojů.
Zkratky softwaru @ptitude Analyst (listopad 2016)

Popis:
Při práci se softwarem SKF @ptitude Analyst je k dispozici řada různých způsobů navigace v softwaru. Chcete-li si například prohlédnout vlastnosti vibračního bodu, můžete tradičně kliknout pravým tlačítkem na tlačítko Upravit a přejít dolů na vlastnosti. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na vibrační bod a odtud přejít na vlastnosti, V případě trendu nebo spektra můžete kliknout na malé pole v levé horní části zobrazených dat a opět přejít na vlastnosti příslušného bodu (obr.1).


K dispozici jsou rovněž klávesové zkratky, které umožňují ještě rychlejší navigaci v softwaru SKF @ptitude Analyst. Tyto klávesové zkratky využívají klávesnici počítače a umožňují uživateli rychle provádět často používané operace se softwarem, což vede k úsporám cenného času (obr. 2).


Díky klávesovým zkratkám mohou analytici provádět analýzy ještě efektivněji. Pomocí klávesových zkratek lze upravovat zobrazená spektra a časové průběhy a rychle přidávat poznámky k datům, která chcete vytisknout.


Analýza poškození ložisek – řešení skládačky (prosinec 2016)

Zkoušeli jste někdy poskládat puzzle s chybějícím dílkem?
Důležité je vidět celek. A to platí i pro řešení závad ložisek. Když selže jedno ložisko, obvykle nejde o izolovaný problém. Při zjišťování příčiny závady je proto důležité zkontrolovat i ostatní ložiska na hřídeli. 


Podrobný postup:

 • Před demontáží ložisek označte jejich orientaci a pozici (například DE nebo NDE strana). U horizontálně namontovaných strojů označte pozici 12 hodin na ložiscích, tedy horní úvrať, aby bylo možné zhodnotit pozici zatížené zóny ložiska. Poznamenejte si, které ložisko axiálně vede hřídel („pevné“ či „vodicí“) a které má umožňovat tepelné rozpínání hřídele („volné“ či „plovoucí“.)
 • Pořiďte snímky úložných ploch pro ložiska na hřídeli a v tělesech. 
 • Odeberte vzorky maziva z jednotlivých ložisek a uložte je do sáčků pro budoucí rozbor. 
 • Nyní můžete ložiska vyčistit, rozebrat a zkontrolovat všechny jejich díly, včetně skutečných označení ložisek. 
 • Po kompletní demontáži ložisek zkontrolujte stopy chodu, zjistěte typy poškození a vše důkladně prohlédněte. Následně můžete vyvodit závěry ohledně mechanismů poškození a hlavních příčin selhání. Dříve vytvořené značky, snímky a vzorky vám usnadní řešení „ložiskového hlavolamu“.

Další školení:
Třídenní kurz SKF WE204 Analýza poškození ložisek se zabývá těmito tématy a přináší řadu praktických zkušeností s ukázkami poškození z reálného světa. Získáte nové znalosti a posílíte svou jistotu při správném zjišťování poškození ložisek.
Stroboskopy: osvědčené a stále užitečné (leden 2017)
Obrázek stroboskopu CMAC6165

Problém:
Nejnovější laserová a digitální zařízení pro sběr fázových dat odsouvají staré stroboskopy do role muzejních exponátů. Přesto však řada uživatelů stroboskopy používá při řešení problémů se stroji a není nutné se jich zcela vzdávat.

U propojených vodorovných strojů můžete stroboskop použít ke kontrole hřídelů, spojek, drážek atd., když je stroj v chodu. V závislosti na typech spojek lze pozorovat určité nesouososti u pružných prvků. Je možné odhalit vibrace, které by při omezeném osvětlení nebyly viditelné. Zkontrolujte potrubí, kanály, příslušenství a také patky.
Stroboskopy jsou důležitými nástroji u strojů s řemenovým pohonem. Pečlivým vyladěním frekvence záblesků lze snadno zkontrolovat stav řemenu a řemenice a nastavení souososti pohonu. Jakýkoli pohyb viditelný pouhým okem znamená odchylku větší než 0,010" (10 mil), způsobenou například
házením řemenice.

Poznámka: Při používání stroboskopu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy v provozu. Pokud to předpisy umožňují, natřete kovové kryty řemenů matnou černou barvou, aby odlesky byly co možná nejmenší. U krytých pohonů lze rovněž použít okénka z čirého plastu.

Použití stroboskopu spouštěného vibracemi stroje a připojeného k systému SKF Microlog představuje účinný způsob sběru dat o fázi a amplitudě, která lze následně použít ke kompletní fázové analýze stroje. Stroboskopy umožňují pořizovat data i tehdy, když stroj nelze vypnout za účelem umístění reflexní pásky.

Stroboskopy mohu navíc snadno odhalit příznaky uvolnění a frekvence kmitů, které při použití digitálních fázových metod vytvářejí matoucí data.


Řešení:
Existuje řada nástrojů založených na starších technologiích, které se po dlouhá léta používaly ke zjišťování problémů se stroji. Seznamte se s možnostmi jejich využití společně s novými technologiemi v komplexních a efektivních programech analýzy vibrací.


Dvoukanálové měření fáze se softwarem @ptitude Analyst a analyzátory Microlog řady AX a GX (březen 2017)

Microlog Analyzer AX CMXA 80

Výhody dvoukanálového měření fáze

Dvoukanálové měření fáze je pohodlný způsob, jak zjistit vztahy fáze a amplitudy prakticky při jakýchkoli problematických frekvencích stroje – bez použití spouštěče.
Existuje mnoho aplikací pro dvoukanálové měření fáze pro potřeby analýzy i zjišťování trendů.
Pravidelná měření fáze mezi vodorovným a svislým směrem u jednotlivých ložisek stroje mohou odhalit změny v konstrukci nebo rotoru, například ve vyváženosti nebo souososti strojů, které v průběhu času vykazují tendenci ke změnám. Postupné změny ve fázových úhlech mohou pomoci nejen při rozhodování o nutnosti oprav, ale také při zjišťování zdroje či příčiny vibrací.


Základní měření analýzy fáze jako postup pro zjednodušení sběru naměřených dat

Základní měření analýzy fáze pro sestavení diagramu amplitudy/fáze lze rovněž naprogramovat jako postup pro zjednodušení sběru naměřených dat. Použijte následující postup:

 • Naprogramujte první bod jako referenční, například 1V-1V pro odečty připojeného motoru.
 • Poté nastavte měřicí body pro zbytek stroje a označte je 1V-2V, 1V-1H, 1V-2H atd.
 • Umístěte akcelerometry kanálu 1 a 2 poblíž sebe na motor, ověřte odečty a přesvědčte se, že fázový rozdíl mezi nimi je přibližně 0 stupňů.
 • Při měření ponechejte akcelerometr kanálu 1 v poloze 1V jako referenční pro všechna následná měření.
 • Přesouváním akcelerometru kanálu 2 mezi jednotlivými body dokončete diagram.
 • Při odečítání hodnot na poháněném stroji opět použijte bod 1V jako referenční.
 • Zadejte amplitudu kanálu 2 pro frekvenci odpovídající provozním otáčkám v jednotlivých místech diagramu a označte fázi zaškrtnutím.
 • Kontrola diagramu vám pomůže zjistit skutečnou příčinu závady stroje.
 • Dvoukanálové měření poskytne hodnoty fáze a amplitudy pro základní frekvenci (hodnotu otáček) stanovenou pro měření a až pro 7 jejích násobků. To je užitečné při snaze zjistit chování stroje například při frekvenci průchodu lopatek nebo i při nesynchronní frekvenci.

I když je toto měření snadné, pro získání platných výsledků je třeba splnit dva důležité požadavky:
 • Za prvé, otáčky stroje musí při pořizování dat zůstat konstantní – závislost fáze je počítána pro otáčky zjištěné na začátku měření a pokud se otáčky změní, místo relevantních výsledků často získáte náhodné hodnoty.
 • Za druhé, je velmi důležité, aby referenční snímač byl umístěn v místě, které při analyzované frekvenci dává silný signál. Amplituda zde nemusí být nejvyšší, ale měla by být dostatečně velká, aby umožňovala platné porovnávání fází.

Pohyblivý akcelerometr lze umístit kamkoli na stroj nebo okolní konstrukci, dávejte však pozor na místa s velmi nízkými amplitudami a neustálými změnami naměřených hodnot fáze. Tyto hodnoty se ve fázovém diagramu obvykle ponechávají prázdné, aby nedošlo k nesprávné interpretaci náhodných odečtů fáze.
SKF logo