Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska

Jednořadé kuličkové ložisko

Jednořadá kuličková ložiska jsou k dispozici jako zakrytá (s těsněním nebo kryty) nebo nezakrytá. Nezakrytá ložiska, která jsou rovněž dostupná jako zakrytá, mohou mít čela kroužků opatřena zápichy (obr. 1).

Palcová ložiska SKF řady EE(B), RLS a RMS jsou určena především pro trh s náhradními díly, a proto je SKF nedoporučuje používat pro nové konstrukce uložení ložisek.

SKF dodává rovněž ložiska s kuželovou dírou. Pro podrobnější informace se obraťte na SKF.

Zakrytá ložiska

Pokyny pro volbu různých provedení krytů pro různé provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto pokyny však nemohou nahradit testování krytu nebo těsnění v příslušné aplikaci. Další informace jsou uvedeny v části Integrované těsnění.

Těsnění, která jsou osazena do zápichu ve vnějším kroužku, vytvářejí dostatečný kontakt s vybráním bez deformace vnějšího kroužku. Kryty jsou k dispozici v následujících provedeních:

Kryty (přídavné označení Z)

 • jsou určeny především pro aplikace s rotujícím vnitřním kroužkem
 • jsou osazeny ve vnějším kroužku a s vnitřním kroužkem vytvářejí úzkou spáru
 • jsou vyrobeny z ocelového plechu
 • jsou standardně k dispozici s rozšířením v díře krytu (obr. 2), s výjimkou některých velikostí bez rozšíření
 • chrání před průnikem nečistot beze ztrát třením

Bezkontaktní těsnění (přídavné označení RZ, obr. 3)

 • zajišťují lepší účinnost těsnění než kryty
 • mohou být provozována při stejných otáčkách jako kryty
 • vytvářejí extrémně úzkou spáru s osazením vnitřního kroužku
 • jsou vyrobena z nitrilkaučuku vyztuženého ocelovým plechem (s odolností proti oleji a opotřebení)

Těsnění s nízkým třením (přídavná označení RSL nebo RST)

 • zajišťují lepší účinnost těsnění než bezkontaktní těsnění
 • jsou vyrobena z nitrilkaučuku vyztuženého ocelovým plechem (s odolností proti oleji a opotřebení)
Provedení RSL (obr. 4):
 • mohou být provozována při stejných otáčkách jako kryty
 • jsou téměř bez kontaktu se zápichem v osazení vnitřního kroužku
 • jsou k dispozici pro ložiska řady 60, 62, 63 ve dvou provedeních v závislosti na velikosti
Provedení RST (obr. 5):
 • jsou v kontaktu se zápichem v osazení vnitřního kroužku, což zajišťuje dobrou účinnost těsnění
 • jsou k dispozici na vyžádání pro ložiska řady 60, 62 a 63 ve třech provedeních RST v závislosti na velikosti

Kontaktní těsnění (přídavná označení RSH, RSH2, RS1 nebo RS2)

 • jsou vyrobena z ocelovým plechem vyztuženého
  • nitrilkaučuku
  • materiálu FKM (přídavné označení RS2 nebo RSH2, k dispozici na vyžádání)
 • jsou k dispozici v různých provedeních v závislosti na ložiscích, pro která jsou určena:
  • pro ložiska řady 60, 62 a 63 ve dvou provedeních RSH (obr. 6) v závislosti na velikosti
  • pro provedení RS1, s těsněním proti osazení vnitřního kroužku nebo proti zápichu v čele vnitřního kroužku (obr. 7); příslušné provedení je určeno rozměrem d1 nebo d2 v tabulkové části.

VAROVÁNÍ

Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Ložiskové jednotky ICOS s integrovaným těsněním pro mazání olejem

 • se typicky používají v aplikacích, jejichž požadavky na těsnění překračují možnosti standardních řešení, tj. zadržování oleje
 • mají oproti ložiskům s vnějšími těsněními následující vlastnosti:
  • vyžadují menší axiální prostor
  • jednoduchá montáž
  • nevyžadují nákladné obrábění hřídele, protože osazení vnitřního kroužku slouží jako styková plocha těsnění
 • se skládá z kuličkového ložiska řady 62 a jednoho integrovaného těsnění SKF WAVE (obr. 8):
  • hřídelový těsnící kroužek s jedním břitem, předepjatý pružinou
  • vyrobený z materiálu NBR (nitrilkaučuku)
 • mezní otáčky uvedené v tabulkové části jsou založeny na přípustné obvodové rychlosti pro těsnění (14 m/s)
Plastická maziva pro zakrytá ložiska
Ložiska zakrytá na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv:
 • standardní kuličková ložiska → tabulka 2
 • palcová kuličková ložiska
  • D < 63,5 mm → MT47
  • D ≥ 63,5 mm → MT33
Na vyžádání mohou být ložiska dodávána s následujícími speciálními plastickými mazivy:
 • vysokoteplotní plastické mazivo GJN
 • plastické mazivo HT nebo WT s širokým rozsahem teplot
 • plastické mazivo LHT23 pro široký rozsah teplot a tichý chod
 • plastické mazivo pro nízké teploty LT

Technické specifikace různých plastických maziv jsou uvedeny v tabulce 3.

Standardní plastické mazivo není uvedeno v označení ložiska (bez přídavného označení). Speciální plastická maziva jsou indikována odpovídajícím přídavným označením. Před objednáním si ověřte dostupnost ložisek se speciálním plastickým mazivem.

Životnost plastického maziva zakrytých ložisek

 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno (diagram 1)
 • závisí na následujících okolnostech:
  • provozní teplota
  • n dm součinitel
  • součinitel výkonnosti plastického maziva (GPF) (tabulka 3)
Životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • lehké zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • provozní teplota uvnitř zelené teplotní zóny plastického maziva (tabulka 3)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, jak je uvedeno níže, je třeba životnost plastického maziva získanou z grafu upravit:

 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 4)
Když musí zakrytá ložiska pracovat za určitých extrémních podmínek, např. velmi vysokých otáčkách nebo vysokých teplotách, může kolem vnitřního kroužku docházet k úniku plastického maziva. V uloženích ložisek, kde je takový únik maziva nežádoucí, je nutno provést vhodná opatření. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Ložiska s drážkou pro pojistný kroužek
 • mohou zjednodušit konstrukci uložení
  • axiálním zajištěním ložiska v tělese pomocí pojistného kroužku (obr. 9)
  • úsporou místa
  • výrazným zkrácením doby montáže.

Vhodné pojistné kroužky jsou uvedeny v tabulkové části spolu s označením a rozměry.

K dispozici jsou následující varianty (obr. 10):

 • nezakrytá ložiska pouze s drážkou pro pojistný kroužek (zadní přídavné označení N)
 • nezakrytá ložiska s pojistným kroužkem (přídavné označení NR)
 • ložiska s pojistným kroužkem a s krytem na opačné straně (přídavné označení ZNR)
 • ložiska s pojistným kroužkem a s krytem na stejné straně (přídavné označení ZNBR)
 • ložiska s pojistným kroužkem a s krytem na obou stranách (přídavné označení 2ZNR)
Ložiska s tichým chodem pro velké elektrické generátory
 • jsou navržena s ohledem na přísné požadavky ochrany proti hluku
 • jsou typicky používána v generátorech větrných turbín
 • zajišťují konzistentní výkonnost v různých provozních podmínkách
 • nesou přídavné označení VQ658
  (→ Kuličková ložiska s tichým chodem SKF)
Klece

Jednořadá kuličková ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 5. Standardní lisovaná ocelová klec není v označení ložiska identifikována. Požadujete-li nestandardní klece, před objednáním si nejprve ověřte jejich dostupnost.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Párovaná ložiska
 • se používají tehdy, když je únosnost jediného ložiska nedostatečná
 • se používají tehdy, když je třeba axiálně zajistit hřídel v obou směrech s určitou axiální vůlí
 • při montáži bezprostředně vedle sebe zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení mezi ložiska bez nutnosti použití ustavovacích podložek nebo podobných prvků

Značka „V“ na vnějším povrchu vnějších kroužků spárovaných ložisek (obr. 11) ukazuje, jak má být dvojice montována. Dvojice ložisek je dodávána a zabalená jako sada.

Spárovaná ložiska mohou být dodána ve třech různých uspořádáních (obr. 12):

Uspořádání do tandemu (přídavné označení DT)

 • se používá tehdy, když je únosnost jediného ložiska nedostatečná
 • má rovnoběžné spojnice stykových bodů, což zajišťuje rovnoměrné rozdělení radiálních a axiálních zatížení
 • mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech

Uspořádání zády k sobě (do „O“) (přídavné označení DB)

 • má spojnice stykových bodů, které se rozbíhají vzhledem k ose ložiska
 • zajišťuje relativně tuhé uložení ložisek
 • mohou přenášet klopné momenty
 • může přenášet axiální zatížení v obou směrech, avšak pouze jedním ložiskem v každém směru

Uspořádání čely k sobě (do „X“) (přídavné označení DF)

 • má spojnice stykových bodů, které se sbíhají vzhledem k ose ložiska
 • je méně citlivé na nesouosost, ale současně méně tuhé než uspořádání zády k sobě (do „O“)
 • může přenášet axiální zatížení v obou směrech, avšak pouze jedním ložiskem v každém směru
SKF logo