Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Vkládací ložiska SKF jsou dodávána s kryty na obou stranách a naplněná plastickým mazivem.

Plastická maziva pro zakrytá ložiska

Vkládací ložiska jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv (tabulka 1):

 • pozinkovaná a nerezová vkládací ložiska
  → potravinářské plastické mazivo GFJ s registrací NSF v kategorii H1
  Registrace NSF potvrzuje, že plastické mazivo splňuje požadavky uvedené v pokynech Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dle 21 CFR, část 178.3570 (mazivo s přípustným příležitostným stykem s potravinami pro použití v oblastech s probíhajícím zpracováním potravin a v jejich blízkosti).
 • všechna ostatní vkládací ložiska
  → standardní plastické mazivo VT307
Životnost plastického maziva vkládacích ložisek
 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno
 • závisí na zatížení, provozní teplotě a hodnotě ndm (diagram 1)
Uvedená životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • velmi lehká až střední zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací
Pokud se provozní podmínky liší, je třeba životnost plastického maziva získanou z diagramu upravit následovně:
 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 2)
Hodnoty pro úpravu životnosti plastického maziva jsou odhady. Vibrace mohou mít na životnost plastického maziva negativní vliv. Rozsah nelze stanovit, ale jejich vliv se zvyšuje spolu s rostoucí provozní teplotou.
Domazávání

Vkládací ložiska nepotřebují domazávání, pokud životnost plastického maziva (→ Životnost plastického maziva vkládacích ložisek) přesahuje trvanlivost ložiska (→ Trvanlivost podle SKF).

Domazávání může prodloužit provozní trvanlivost ložiska za následujících podmínek:

 • Ložiska jsou vystavena působení vysoké vlhkosti nebo silnému znečištění.
 • Ložiska přenášejí normální nebo vysoká zatížení.
 • Ložiska pracují delší dobu při vysokých otáčkách nebo při teplotách nad 55 °C (130 °F).
 • Ložiska jsou vystavena vysokým úrovním vibrací.

Pro domazávání vkládacích ložisek je možné použít následující plastická maziva:

 • pozinkovaná a nerezová vkládací ložiska
  → potravinářské plastické mazivo SKF LGFP 2
 • všechna ostatní vkládací ložiska
  → plastická maziva SKF LGWA 2, LGMT 2 nebo LGMT 3

Pokud je nutné domazávání, domazávací intervaly lze odhadnout pomocí metody popsané v části Odhad domazávacího intervalu pro plastické mazivo.

Při domazávání se musí hřídel otáčet a plastické mazivo se musí pomalu čerpat až do okamžiku, kdy začne čerstvé mazivo unikat z těsnění. Nadměrný tlak z příliš rychlého čerpání maziva může poškodit těsnění. Jestliže jsou stroje a zařízení používány po omezenou dobu, doporučuje SKF domazávat každé ložisko na konci provozního cyklu, tzn. bezprostředně před odstavením.

Domazávací prvky

Vkládací ložiska SKF jsou navržena tak, aby umožňovala domazávání. Standardně mají dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe. Ložiska bez mazacích otvorů mohou být dodána na zvláštní objednávku (přídavné označení W).

Následující ložiska nemají standardní domazávací prvky:

 • Nerezová vkládací ložiska se stavěcími šrouby mají mazací drážku ve vnějším kroužku umístěnou na opačné straně než je zajišťovací zařízení a jeden mazací otvor v této drážce.
 • Vkládací ložiska se standardním vnitřním kroužkem bez přídavného označení B a vkládací ložiska s těsněními s pěti břity jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a nemohou být domazávána. Nemají žádné mazací otvory.
SKF logo