Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montážní pokyny jsou dodávány s většinou ložiskových těles SKF nebo s příslušnou sadou těsnění. Další informace o montáži jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Příprava před montáží

Montáž ložiskových těles a ložisek vyžaduje pečlivost, přesnost a vhodné nástroje. Před montáží proveďte následující činnosti:
  • Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý.
  • Prostudujte výkresy či jiné pokyny a stanovte správné pořadí montáže jednotlivých součástí.
  • Zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné součásti a nástroje.
  • Očistěte opěrnou plochu.
  • Zkontrolujte, zda opěrná plocha splňuje požadavky rovinnosti (→ Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa).
  • Zkontrolujte, zda úložné plochy hřídele a stykové plochy těsnění splňují požadavky rozměrové a tvarové přesnosti, drsnosti a tvrdosti (→ Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa).
  • Srazte nebo zaoblete všechny hrany hřídele, přes které budou přecházet těsnicí břity.

Nástroje a výrobky SKF

Sortiment nástrojů a výrobků SKF pro montáž zahrnuje mechanické a hydraulické nástroje, ohřívací zařízení a rukavice. Další informace jsou uvedeny v části Výrobky pro údržbu.

Zvedání ložiskových těles

Mnoho ložiskových těles SKF je dodáváno se závěsnými šrouby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Závěsné šrouby jsou dimenzovány pouze na hmotnost tělesa, bez osazeného ložiska nebo hřídele.
Při zvedání zajistěte, aby závěsné šrouby byly zatěžovány pouze ve směru osy dříku. Zatížení by mělo být rovnoměrně rozděleno mezi všechny závěsné šrouby.

Utahování upevňovacích šroubů

Při montáži je mimořádně důležité dodržet předepsané utahovací momenty šroubů. Nesprávné hodnoty utahovacího momentu mohou způsobit pohyb stroje při provozu. To může vést k nesouososti mezi částmi stroje a případnému předčasnému poškození ložisek a dalších dílů.
Doporučené hodnoty utahovacího momentu jsou uvedeny v tabulkové části a vycházejí z doporučení výrobců šroubů.
Všechny šrouby musí být utaženy přesným momentovým klíčem (alespoň nadvakrát) nebo hydraulickým utahovák šroubů. V aplikacích, kde konec upevňovacího šroubu přesahuje utahovanou matici, SKF doporučuje použít hydraulický utahovák šroubů HYDROCAM. Tyto utahováky snižují riziko přetažení a umožňují přesnou montáž šroubů bez nutnosti použití momentového klíče. Utahováky rovněž zajišťují jednotné montážní předpětí nebo prodloužení šroubů.

Použití ustavovacích podložek

Středovou výšku tělesa lze zvýšit pomocí ustavovacích podložek. SKF doporučuje použít ustavovací podložky z nerezového ocelového plechu s dostatečnou pevností a odolností proti korozi od různých médií. Ustavovací podložky z měkkých kovů, jako je měď nebo mosaz, se obvykle časem stlačují, což může způsobit uvolnění a případnou nesouosost. Kdykoliv je to možné, použijte pouze jednu ustavovací podložku a nikdy nekombinujte více než tři podložky.

UPOZORNĚNÍ:

Zkontrolujte, zda ustavovací podložka pokrývá celou stykovou plochu mezi základnou tělesa a opěrnou plochou (obr. 1). Jsou-li ustavovací podložky umístěny pouze pod nohami tělesa, úložná plocha pro ložisko se může deformovat.

Použití axiálních vodicích kroužků

Ložisko v axiálně vodicí poloze musí být v tělese axiálně zajištěno. Pokud šířka úložné plochy v tělese neodpovídá šířce ložiska, je třeba použít axiální vodicí (stabilizační) kroužky (obr. 2). Obvykle je třeba použít dva axiální vodicí kroužky v každém tělese, po jednom kroužku na obou stranách ložiska. Když je zapotřebí pouze jeden axiální vodicí kroužek, musí být umístěn na stejné straně jako je pojistná matice. Při usazování axiálního vodicího kroužku zkontrolujte, zda jeho otevřený konec směřuje nahoru.
Toroidní ložiska CARB, která se používají výhradně v axiálně volné poloze, vyžadují axiální vodicí kroužky, pokud šířka úložné plochy v tělese neodpovídá šířce ložiska. Informace o axiálních vodicích kroužcích požadovaných pro ložiska v konkrétních tělesech jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.

Montáž těsnění

Styková plocha těsnění musí splňovat specifikace drsnosti povrchu a kruhovitosti (→ Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa) a měla by být čistá. Pokud styková plocha vykazuje jakékoli známky opotřebení, opravte ji. To lze snadno provést s použitím pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE nebo u velkého průměru pouzdrem pro opravu poškozeného povrchu (LDSLV). Není-li oprava možná, vyměňte hřídel.
Těsnění a stykovou plochu je obecně vhodné lehce namazat mazivem používaným v aplikaci.
Při montáži těsnění zkontrolujte jejich správnou orientaci. Mnoho těsnění má asymetrické provedení a lze je namontovat tak, aby zabraňovaly průniku nečistot nebo zadržovaly mazivo.
Dělená těsnění se skládají ze dvou polovin, které lze namontovat kolem hřídele. To usnadňuje jejich montáž a výměnu.
Plstěná těsnění je třeba před montáží namočit v horkém oleji.
SKF logo