Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Stojatá ložisková tělesa SAF a SAW lze mazat plastickým mazivem, olejovou lázní nebo mazacím systémem s oběhem oleje. Při mazání plastickým mazivem lze použít libovolné řešení těsnění. Při mazání olejem SKF nedoporučuje používat labyrintová těsnění řady LER.

Mazivo by mělo být zvoleno podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn plastickým mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn z 20 až 40 % svého objemu. 40% náplň plastického maziva je požadována, když ložiska mají být domazávána ze strany; 20% náplň plastického maziva se používá, pokud jsou ložiska domazávána přes vnější kroužek.

Ve velmi znečištěných prostředích a při nízkých otáčkách naplňte těleso na 70 až 80 %. Nejlepší ochranu proti nečistotám zajišťuje Tříbariérové řešení SKF. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Množství pro 20% a 40% náplně plastického maziva jsou uvedena v tabulce 1 a tabulce 2. Hodnoty platí pro typické plastické mazivo s lithným mýdlem (s měrnou hmotností cca. 0.57 oz/in3). Plastické mazivo pro naplnění labyrintových těsnění nebo takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky v nich není zahrnuto. U ložisek s těsněním musí být tyto hodnoty upraveny.
Počáteční náplň plastického maziva ve většině aplikací zajistí dostatečné mazání ložiska až do výměny plastického maziva v rámci příštího plánovaného intervalu údržby.

Domazávání

Horní části ložiskových těles SAF a SAW jsou opatřeny dvěma vyvrtanými závitovými otvory, jedním ve středu a jedním odsazeným (obr. 1), které jsou uzavřeny standardními trubkovými zátkami.

Tělesa mají také v horní části vyznačené důlky v místech, kde lze vyvrtat další závitové otvory v případě jiných požadavků na umístění. Dva důlky na vnějších stranách středového výstupku vyznačují místa mazacích otvorů pro labyrintová těsnění. Všechny dolní části těles SAF a SAW jsou na obou stranách vybaveny vypouštěcí zátkou (obr. 2) pro vytlačení nebo vypuštění starého maziva, která může rovněž sloužit jako výstup při mazání oběhem oleje. Jímka v dolní části tělesa může pojmout dostatečné množství maziva požadované pro spolehlivý dlouhodobý provoz.
Domazávání přes vnější kroužek

K domazávání soudečkových ložisek s domazávacími prvky (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku) je třeba použít závitovou díru ve středu horní části tělesa (obr. 3). Při dodávání plastického maziva prostřednictvím domazávacích prvků je třeba, aby se hřídel otáčel.

Úzká ložiska (rozměrové řady 13 a 22) v axiálně vodicí poloze mohou být axiálně posunuta, takže domazávací drážka v ložisku nemusí být v místě domazávacího otvoru v horní části tělesa. Při domazávání zkontrolujte, zda je ložisko dostatečně vystředěno.

Domazávání ze strany

Při domazávání ze strany, které je obvykle nutné u naklápěcích kuličkových ložisek a toroidních ložisek CARB, je třeba použít odsazený otvor v tělese.

Ložisková tělesa SAF velikostí 507 až 528 jsou vybavena přírubou, která přivádí plastické mazivo z maznice přímo k valivým tělesům (obr. 4).

Při domazávání ze strany ložisek na upínacím pouzdru musí se plastické mazivo přivádět z opačné strany než je pojistná matice.

Při domazávání za strany ložisek namontovaných na konci hřídele musí se plastické mazivo přivádět do bodu, který je nejblíže ke koncové zátce.

Mazání olejovou lázní

Hladina oleje by měla sahat přibližně do středu nejnižšího valivého tělesa, když je ložisko v klidu. Údaje o hladině oleje jsou uvedeny v tabulce 3 a tabulce 4. Pro vyšší otáčky by měla být hladina poněkud nižší, aby se snížil vliv hnětení maziva – cca. 1/8 in nad hranu oběžné dráhy vnějšího kroužku ložiska. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Těleso musí být opatřeno olejoznakem umožňujícím sledovat stav oleje v průběhu provozu. Lze jej namontovat do jedné z děr pro odtok oleje v dolní části tělesa. Výška hladiny oleje v klidu by měla být vyznačena na olejoznaku při montáži a výška hladiny za provozu by měla být vyznačena bezprostředně po uvedení do chodu. V závislosti na typu ložiska, otáčkách a směru otáčení je hladina oleje za provozu vyšší nebo nižší než hladina oleje v klidu.

Mazací systémy s oběhem oleje

Při použití mazacího systému s oběhem oleje u stojatých ložiskových těles SAF a SAW je olej přiváděn jedním z přívodních otvorů v horní části tělesa a odváděn jedním či oběma otvory v dolní části. U soudečkových ložisek by měl být olej přiváděn středovým otvorem v horní části tělesa a odváděn na obou stranách dolní části (obr. 5). U naklápěcích kuličkových ložisek a toroidních ložisek CARB by měl být olej přiváděn odsazeným otvorem v horní části tělesa a odváděn otvorem na opačné straně dolní části, aby byl zajištěn nucený průtok oleje ložiskem (obr. 6).
Odtokové potrubí na vnější straně tělesa by mělo směřovat bezprostředně dolů, aby nedocházelo k hromadění oleje v tělese. Příliš vysoká hladina oleje může vyvolat vyšší provozní teplotu vlivem hnětení maziva. Odtokové potrubí musí mít odpovídající průřez a jeho uspořádání musí být umožňovat odpovídající odtok oleje. Použití mazacího systému s oběhem oleje může vyžadovat zvážení dalších opatření. To může zahrnovat použití speciálních těsnění, vyvrtání křížových otvorů v tělese, požadavků na jímací prostor, průtok a zvětšení odtokových děr. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo