Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Stojatá ložisková tělesa SNL a SE jsou k dispozici s různými standardními řešeními těsnění.
Velikost ložiskového tělesa určuje, která řešení těsnění mohou být použita. Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobné informace o jednotlivých řešeních těsnění slouží pouze jako vodítko a nenahrazují testování těsnění v konkrétní aplikaci.

Těsnění se čtyřmi břity (TSN .. L)

Těsnění se čtyřmi břity (obr. 1) nahrazuje původní těsnění se dvěma břity (TSN .. G). Nová těsnění jsou oproti provedením se dvěma břity účinnější. Vytvářejí také méně tření a umožňují tedy vyšší otáčky hřídele. Těsnění se čtyřmi břity jsou vodorovně dělená a jejich montáž je tedy snadná.
Přípustná úhlová nesouosost pro těsnění namontovaná na hřídelích o průměru ≤ 100 mm je přibližně 1° a u větších hřídelů přibližně 0,5°.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti těsnění se čtyřmi břity jsou uvedeny v tabulce 1.

Těsnicí V-kroužky (TSN .. A)

Těsnicí V-kroužky (obr. 2) jsou tvořeny V-kroužkem a ocelovým těsnicím kroužkem s navulkanizovaným pryžovým těsnicím břitem. Pryžový břit je uložen v drážce pro těsnění v ložiskovém tělese. Kroužek je chráněn proti korozi.
V-kroužky mohou být používány při obvodových rychlostech až do 7 m/s. Při obvodových rychlostech od 7 do 12 m/s musí být axiálně zajištěny na hřídeli. Při rychlostech vyšších než 12 m/s je nutno použít opěrný kroužek bránící nadzvednutí těsnění. Doporučené rozměry příslušných opěrných kroužků pro axiální a radiální zajištění jsou uvedeny v tabulce 2. Tělesa velikostí 205 až 211 a 306 až 314 neumožňují použití opěrného kroužku, a proto nejsou vhodná pro těsnicí V-kroužky při provozních rychlostech nad 7 m/s.
Přípustná úhlová nesouosost pro těsnicí V-kroužky je přibližně 1,5° pro hřídele s průměrem 50 mm a s rostoucím průměrem klesá na přibližně 1° pro hřídele ≥ 150 mm.
Axiální posunutí hřídele vůči tělesu je omezeno na ±1 mm pro hřídele o průměru do 65 mm, na přibližně ±1,2 mm pro hřídele o průměru až do 100 mm a na přibližně ±1,5 mm pro větší hřídele.
V uspořádáních se svislým hřídelem musí být V-kroužek spodního těsnění namontován uvnitř tělesa.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti těsnicích V-kroužků jsou uvedeny v tabulce 1.

Plstěná těsnění nebo pásky

Plstěná těsnění (obr. 3) nebo pásky (obr. 4) jsou jednoduché a účinné. Při obvodových rychlostech větších než 4 m/s dochází k vytvoření malé mezery mezi plstí a hřídelem. Z kontaktního těsnění se tak stává bezkontaktní štěrbinové těsnění.
V aplikacích s ložisky namontovanými na hladkém hřídeli s upínacím pouzdrem se obvykle používají dělené plstěné těsnicí kroužky.
Při montáži ložisek na osazený hřídel s válcovou úložnou plochou (tělesa velikostí 205 až 218 včetně) lze použít volné plstěné pásky. Pásky jsou 170 mm dlouhé. Musí být nařezány na správnou délku a několik minut před montáží napuštěny horkým olejem. Požadovaný počet pásků na jedno těleso (pro obě strany) je uveden v tabulkové části pro ložiska na upínacím pouzdru a pro ložiska s válcovou dírou.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti plstěných těsnění a pásků jsou uvedeny v tabulce 1.

Labyrintová těsnění (TSN .. S)

Pro aplikace s vysokými rychlostmi nebo extrémními teplotami SKF doporučuje použití labyrintových těsnění. Labyrintové kroužky (obr. 5) namontované na hřídeli vytvářejí s těsnicími drážkami v tělese vícestupňové labyrintové těsnění. Duté silikonové šňůry (2 x 4 mm) dodávané s kroužky zajišťují kroužky na hřídeli.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti labyrintových těsnění jsou uvedeny v tabulce 1.

Takonitová těsnění s axiálním labyrintem (TK ..)

Pro uspořádaní ložisek provozovaná ve vysoce znečištěných prostředích, například v dolech, jsou doporučena takonitová těsnění (obr. 6), která mohou být naplněna plastickým mazivem. Plastické mazivo zvyšuje těsnicí účinek a prodlužuje provozní životnost těsnění.
Rotující labyrintový kroužek nese těsnicí V-kroužek, který těsní proti stacionárnímu labyrintovému kroužku. Těsnění mohou být domazávána pomocí maznice plastického maziva na stacionárním labyrintovém kroužku.
Axiální posunutí hřídele vůči tělesu je omezeno na ±1 mm pro hřídele o průměru až do 65 mm, na přibližně ±1,2 mm pro hřídele o průměru až do 100 mm a na ±1,5 mm pro větší hřídele.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 1.

Koncová víka (ASNH)

Ložisková tělesa na konci hřídele by měla být opatřena koncovým víkem (obr. 7) uloženým do drážky pro těsnění v tělese.
V aplikacích s teplotami přesahujícími 110 °C (230 °F) je třeba použít ocelová koncová víka. Lze je vyřezat z ocelového plechu a umístit do drážky pro těsnění. Pro udržení víka na místě použijte dutou silikonovou šňůru. Rozměry drážky pro těsnění jsou uvedeny v tabulce 3.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti koncových vík jsou uvedeny v tabulce 1.
Podrobnosti o maximální přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulce 4.
SKF logo