Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Stojatá ložisková tělesa SNLN 30 jsou k dispozici s různými standardními řešeními těsnění.
Velikost ložiskového tělesa určuje, které řešení těsnění se může použít. Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti jednotlivých řešení těsnění. Podrobné informace o jednotlivých řešeních těsnění slouží pouze jako vodítko a nenahrazují testování těsnění v konkrétní aplikaci.

Těsnění se čtyřmi břity (TSN .. L)

Těsnění se čtyřmi břity (obr. 1) nahrazuje bývalé těsnění se dvěma břity (TSN .. G). Nová těsnění jsou oproti provedením se dvěma břity účinnější. Vytvářejí také menší tření a umožňují tedy vyšší otáčky hřídele. Těsnění se čtyřmi břity jsou radiálně dělená a jejich montáž je snadná.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti těsnění se čtyřmi břity jsou uvedeny v tabulce 1.

Těsnicí V-kroužky (TSN .. A)

Těsnicí V-kroužky (obr. 2) jsou tvořeny V-kroužkem a ocelovým těsnicím kroužkem s navulkanizovaným pryžovým těsnicím břitem. Pryžový břit zapadá do drážky pro těsnění v ložiskovém tělese. Kroužek je chráněn proti korozi.
V-kroužky mohou být používány při obvodových rychlostech až do 7 m/s. Při obvodových rychlostech od 7 do 12 m/s musí být axiálně zajištěny na hřídeli. Při rychlostech vyšších než 12 m/s je nutno použít opěrný kroužek bránící jejich nazvednutí (radiální zajištění). Doporučené rozměry příslušných opěrných kroužků pro axiální a radiální zajištění jsou uvedeny v tabulce 2.
Přípustná úhlová nesouosost těsnění namontovaných na hřídelích o průměru < 150 mm je přibližně 1,5° a u větších průměrů pak přibližně 1°. Axiální pohyb hřídele vůči ložiskovému tělesu je omezen na ±1,5 mm.
V uspořádáních se svislým hřídelem musí být V-kroužek spodního těsnění namontován směrem dovnitř tělesa.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti těsnicích V-kroužků jsou uvedeny v tabulce 1.

Plstěná těsnění (TSN .. C)

Plstěná těsnění (obr. 3) jsou jednoduchá a účinná. Při obvodových rychlostech větších než 4 m/s dochází k vytvoření malé štěrbiny mezi plstí a hřídelem, a z kontaktního těsnění se tak stává bezkontaktní štěrbinové těsnění.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti plstěných těsnění jsou uvedeny v tabulce 1.

Labyrintová těsnění (TSN .. S)

Pro aplikace s vysokými rychlostmi nebo extrémními teplotami SKF doporučuje používat labyrintová těsnění. Labyrintové kroužky (obr. 4) namontované na hřídeli vytvářejí s těsnicími drážkami v tělese vícestupňové labyrintové těsnění. Duté silikonové šňůry dodávané s kroužky zajišťují kroužky na hřídeli.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti labyrintových těsnění jsou uvedeny v tabulce 1.

Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky (TSN .. ND, TNF ..)

Pro uspořádaní ložisek provozovaná ve vysoce znečištěných prostředích, například v dolech, jsou doporučena takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky, která mohou být naplněna plastickým mazivem. Plastické mazivo zvyšuje těsnicí účinek a prodlužuje provozní životnost těsnění. Takonitová těsnění pro náročné provozní podmínky jsou labyrintová těsnění doplněná těsnicími V-kroužky. Labyrintový kroužek je nedělený, hlavní tělo těsnění je dělené.
Tělesa SNLN 30 velikosti 3024 až 3032 používají takonitová těsnění s radiálním labyrintem (obr. 5). Tělesa SNLN 30 velikosti 3034 až 3056 používají nedělená takonitová těsnění s axiálním labyrintem (obr. 6). Obě mohou být domazávána pomocí maznice plastického maziva na hlavním těle těsnění.
Axiální pohyb hřídele vůči tělesu je omezen na ±1,5 mm pro průměry hřídele od 110 do 150 mm, na ±2 mm pro průměry hřídele od 160 do 200 mm a pro větší průměry hřídele na ±4 mm.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 1.

Koncová víka (ASNH .., ETS ..)

Ložisková tělesa na konci hřídele by měla být opatřena koncovým víkem nasazeným do drážky pro těsnění v tělese.
Pro ložisková tělesa velikosti 3024 až 3032 se používají plastová koncová víka (obr. 7) vhodná pro provozní teploty –40 až +110 °C (–40 až +230 °F). V aplikacích s teplotami přesahujícími 110 °C (230 °F) je třeba použít ocelová koncová víka. Lze je vyřezat z ocelového plechu a umístit do drážky pro těsnění. Pro zajištění víka použijte dutou silikonovou šňůru.
Pro ložisková tělesa velikosti 3034 až 3056 se používají koncová víka z šedé litiny (obr. 8) vhodná pro provozní teploty –50 až +200 °C (–60 až +390 °F). Vkládají se spolu s dutou silikonovou šňůrou do drážky pro těsnění v tělese.
Charakteristiky a údaje o vhodnosti koncových vík jsou uvedeny v tabulce 1.
Podrobnosti o maximální přípustné délce konce hřídele jsou uvedeny v tabulce 3.
SKF logo