Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dynamická zatížení ložiska

Výpočet dynamických zatížení ložisek

Zatížení, která působí na ložisko, je možné vypočítat podle zákonů mechaniky, jsou-li známy vnější síly, například síly vyvolané přenosem výkonu, technologické síly nebo setrvačné síly, nebo jestliže je možné je vypočítat. Při výpočtu složek zatížení působících na jedno ložisko se pro jednoduchost předpokládá, že hřídel je nosník spočívající na tuhých podpěrách, na které nepůsobí momenty. Rovněž se neuvažuje s pružnými deformacemi v ložisku, ložiskového tělesa ani rámu stroje a ani s momenty vyvolanými v ložisku průhybem hřídele.
Tato zjednodušení jsou nezbytná, pokud se má uložení ložisek vypočítat bez počítačového programu. Standardizované metody výpočtu únosností ložisek a ekvivalentního zatížení ložisek se zakládají na podobných předpokladech.
Zatížení ložisek lze vypočítat na základě teorie pružnosti bez předchozích zjednodušení, avšak takový postup vyžaduje použití komplexních počítačových programů. V těchto programech jsou ložiska, hřídele a tělesa považovány za pružné prvky systému.
Jestliže externí síly a zatížení jako například setrvačné síly nebo zatížení od hmotnosti hřídele a jeho částí nejsou známé, lze je vypočítat. Avšak při určování pracovních sil a zatížení, například sil od válcování, momentových zatížení, zatížení od nevyváženosti a rázových zatížení možná bude nezbytné spolehnout se na odhady založené na zkušenostech s podobnými stroji nebo uloženími ložisek.

Ozubené převody

U ozubených převodů lze vypočítat teoretické síly působící v ozubení z přenášeného výkonu a konstrukčních vlastností ozubení. Přesto však zde působí i přídavná dynamická zatížení vznikající buď přímo v ozubení, nebo vyvolaná pohonem nebo přenosem výkonu. Přídavné dynamické síly z ozubených kol jsou způsobeny chybami tvaru ozubení a nevyvážeností rotujících součástí. Vzhledem k požadavkům na tichý chod jsou ozubená kola vyráběna s tak vysokou přesností, že tyto síly jsou všeobecně zanedbatelné a lze je při výpočtu ložisek opomenout.
Přídavné dynamické síly přenášené ze strojů připojených k převodu mohou být určeny pouze tehdy, jsou-li známé provozní podmínky. Jejich vliv na trvanlivost ložisek je zahrnuta v „provozním“ součiniteli, který je založen na rázových silách a účinnosti převodu. Hodnoty tohoto součinitele pro různé provozní podmínky jsou uvedeny v dokumentaci výrobců převodů.

Řemenové převody

Při výpočtu zatížení ložisek v případě uložení řemenových převodů je třeba vzít do úvahy “tažnou sílu v řemenu”. Tažná síla řemenu, což je obvodové zatížení, závisí na velikosti přenášeného krouticího momentu. Obvodová síla se vynásobí součinitelem, jehož velikost závisí na typu řemenu, jeho napnutí a přídavných dynamických silách. Údaje jsou obvykle uvedeny v podkladech výrobců řemenů. Pokud však nejsou k dispozici potřebné údaje, lze použít následující hodnoty:

ozubené řemeny1,1 až 1,3
klínové řemeny1,2 až 2,5
ploché řemeny1,5 až 4,5

Vyšší hodnoty platí pro malé vzdálenosti hřídelí, těžký provoz či rázová zatížení anebo pro velké napnutí řemene.
SKF logo