Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Velikost ložiska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Velikost ložiska musí zajistit požadovanou a očekávanou trvanlivost v definovaných provozních podmínkách.

Na ložisko lze pohlížet jako na systém dílů: oběžné dráhy, valivá tělesa, klec, těsnění (pokud se používá) a mazivo (obr. 1). Výkonnost jednotlivých dílů určuje nebo přispívá k výkonnosti a trvanlivosti celého ložiska (diagram 1). Je třeba zvážit následující hlediska:

  • únava z valivého styku (RCF) ovlivňující valivá tělesa a oběžné dráhy – primární hledisko, které určuje trvanlivost ložiska ve většině aplikací

  • trvalá deformace valivých těles a oběžných drah v důsledku velkých zatížení působících na ložisko, které je v klidu nebo při pomalých oscilacích, případně vysoká špičková zatížení působící na ložisko při jeho otáčení

  • typ a materiál klece – může omezovat provozní otáčky, přípustné zrychlení nebo teplotu1)

  • maximální obvodová rychlost břitů kontaktních těsnění – může určovat maximální přípustné otáčky, které ovlivňují provozní teplotu, a tedy i trvanlivost

  • životnost maziva – degradace maziva vede k nedostatečnému mazání, které rychle zkracuje trvanlivost ložiska
Provozní podmínky aplikace určují, které z těchto faktorů nejvíce ovlivňují výkonnost a trvanlivost ložiska.
Tato část obsahuje pokyny pro stanovení požadované velikosti ložiska.
Účinky únavy z valivého styku a trvalých deformací valivých těles a oběžných drah jsou přímo závislé na velikosti ložiska. Vliv typu a materiálu klece s velikostí ložiska nesouvisí. U ložisek s kryty nebo těsněním jsou účinky maziva a integrovaného těsnění na velikosti ložiska závislé pouze nepřímo.

Existují proto dvě hlavní kritéria, která lze použít pro stanovení vhodné velikosti ložiska:

  • Volba velikosti na základě trvanlivosti:Vychází z požadované trvanlivosti ložiska, bere v úvahu možné účinky únavy z valivého styku a vyžaduje výpočet základní trvanlivosti L10nebo trvanlivosti podle SKF10mpro příslušné ložisko.

  • Volba velikosti na základě statického zatížení:Vychází ze statického zatížení, které ložisko může přenášet, bere v úvahu možné účinky trvalé deformace a vyžaduje výpočet součinitele statické bezpečnosti s0 pro příslušné ložisko.
Diagram 2 ukazuje kritéria volby, související parametry ložiska a součinitel statické bezpečnosti. Všechny tyto údaje jsou podrobně popsány v příslušných částech.

Výběr použitých kritérií závisí na provozních podmínkách ložiska:

  • V aplikacích, kde jsou ložiska provozována za obvyklých provozních podmínek – tj. normální otáčky, dobré mazání a absence vysokých či špičkových zatížení – použijte volbu velikosti na základě trvanlivosti.

  • V aplikacích, kde jsou ložiska provozována při velmi nízkých otáčkách nebo vystavena statickému zatížení, velmi špatnému mazání či občasným špičkovým zatížením, použijte volbu velikosti na základě statického zatížení.
Mějte na paměti, že existují aplikace, v nichž je třeba zvážit obě kritéria volby – například pokud provozní cyklus vykazuje občasná špičková zatížení. Pamatujte rovněž, že v aplikacích s malým zatížením ložisek je třeba vzít v úvahu požadavek minimálního zatížení.
Po stanovení velikosti ložiska a před přechodem na další krok zkontrolujte položky uvedené v kontrolním seznamu po stanovení velikosti ložiska.
Ostatní vlastnosti dílů ložiska, jako je pevnost a vhodnost, jsou zohledněny v jiných částech procesu volby ložiska, jako je Mazání, Provedení ložiska, a v části věnované jednotlivým výrobkům. Zvážení těchto vlastností společně s volbou velikosti ložiska vám zajistí dosažení optimální výkonnosti.
  1. 1)Pro typy ložisek, která jsou běžně používaná v aplikacích s náročnými podmínkami, jsou často k dispozici speciální provedení klecí.
SKF logo