Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Proces volby ložiska

Při volbě ložisek pro jakýkoli účel je hlavním cílem získání jistoty ohledně požadované úrovně výkonnosti stroje – a to při nejnižších možných nákladech. Velmi důležitá je rovněž robustnost, protože podmínky pří montáži, provozu a údržbě zařízení nemusí být vždy přesně známy a mohou se v průběhu času měnit.

Kromě trvanlivosti ložiska existují další klíčové faktory, které je třeba při vytváření specifikací použitých ložisek zvážit. Patří mezi ně následující:

 • mazivo a způsob mazání
 • uložení na hřídeli a v tělese
 • třída vůle ložiska
 • materiál a vedení klece
 • rozměrová stabilita
 • požadavky na přesnost
 • těsnění ložiska
 • způsob montáže a údržba
Doporučujeme použít následující proces volby, který vám pomůže tyto klíčové faktory posoudit:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Každá ikona představuje krok postupu.
Proces se skládá z jednoduchých kroků, přičemž obecné vztahy mezi nimi jsou v něm přehledně popsány. Toto jasné definování a pojmenování kroků usnadňuje vyhledávání informací k příslušným tématům. V reálném světě se však vyskytují závislosti, v jejichž důsledku je třeba se k některým krokům opakovaně vracet.

Podpora SKF

Technicko-konzultační služby SKF

Technicko-konzultační služby SKF disponují odborností, díky které vám mohou pomoci a nabídnout podporu pro vaše technické potřeby.

Místní týmy aplikačních inženýrů SKF čerpají z bohatých zkušeností a jsou podporovány globální sítí odborníků z široké řady odvětví. Spolupracují s výrobci původních zařízení i koncovými uživateli a pomáhají jim při problémech, s nimiž se setkávají.

Aplikační inženýři SKF jsou schopni zhodnotit správný typ a velikost ložiska i další požadavky, jako je mazání, uložení a těsnění, a nabídnout tak správné řešení pro danou aplikaci, které zajistí spolehlivou výkonnost rotačních strojů. Používají k tomu podrobný proces analýzy aplikace a vlastní i online nástroje SKF. → Podpůrné výpočtové nástroje níže.

Pokud máte jakékoli dotazy, případně pokud potřebujete pomoc s procesem volby ložiska nebo informacemi v částech věnovaných jednotlivým výrobkům, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF prostřednictvím místního zástupce SKF.

Podpůrné výpočtové nástroje

V raných fázích analýzy aplikace a procesu návrhu se při volbě ložiska používají různé předpoklady. S postupem procesu se přidávají další vstupy, které umožňují jemné doladění výsledků.
SKF vám v tomto procesu může pomoci svými technickými softwarovými nástroji (diagram 1), které sahají od jednoduchých nástrojů online využívajících vzorce popsané v této a dalších částech stránek skf.com až po nejvyspělejší simulační nástroje založené na nejnovějších teoriích.
Nástroje online

Technické nástroje SKF online (diagram 1) nabízejí následující funkce:

 • hledání údajů o ložiscích podle označení nebo rozměrů
 • výpočet řady užitečných parametrů souvisejících s ložiskem a aplikací, jako je základní trvanlivost ložiska, trvanlivost podle SKF, minimální zatížení, tolerance hřídelů a těles, uložení a domazávací intervaly
 • posouzení jednoduchých uspořádání ložisek
 • vytváření výkresů ložisek a ložiskových těles, které lze používat ve většině běžně dostupných CAD programů
SKF SimPro Quick
SKF SimPro Quick (diagram 1) je simulační software pro aplikace s jedním hřídelem, který je určen k rychlému posouzení návrhu uložení ložisek a jejich provozní výkonnosti na základě požadavků a podmínek aplikace. Kromě analýzy ložiska prováděné nástroji online umožňuje stanovit rozložení zatížení ložiska, vliv jeho tuhosti a vůle.

Software SKF SimPro Quick je intuitivní, rychle osvojitelný, využívá proces analýzy aplikace a volby ložiska SKF a umožňuje vám s výhodou využít technické znalosti společnosti SKF. Je plně kompatibilní s platformou SKF SimPro, jeho výsledky proto můžete snadno sdílet a konzultovat se zástupcem SKF.

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert (diagram 1) je základní program pro návrh ložiskových uložení používaný v komunitě aplikačních inženýrů SKF. Jde o vyspělý nástroj pro simulaci ložisek, který umožňuje analýzy systémů s více hřídeli na detailnější úrovni než SKF SimPro Quick. Do široké nabídky jeho funkcí patří například následující:
 • většina modelovacích funkcí potřebných k rotačním analýzám v běžných průmyslových aplikacích
 • rozsáhlé možnosti analýzy chování systému, jako například účinky vůle a podrobné rozložení napětí při valivém styku
 • experimentální konstrukce (DOE)
SKF SimPro Expert rovněž umožňuje přidání pokročilých modelů pro další analýzy, jako například vliv výkonnosti ložiska s pružnou podpěrou.

Další informace o softwaru SimPro Expert a možnostech jeho použití získáte od místního zástupce SKF.

SKF BEAST
SKF BEAST (Bearing Simulation Tool) (diagram 1) je softwarový simulační nástroj, který inženýrům SKF umožňuje studovat podrobné dynamické chování mechanického subsystému, například ložiska, prakticky za jakýchkoli podmínek zatížení.

Jde o vícetělesový systém se speciálním zaměřením na přechodové podmínky, podrobnou geometrii a kontakty, který umožňuje podrobně analyzovat například chování klece ložiska a mechanismus jejího opotřebení.

Umožňuje „testovat“ nové koncepce a návrhy ve velmi krátké době a získat více údajů ve srovnání s tradičním testováním skutečných ložisek.

Více informací o softwaru SKF BEAST a možnostech jeho využití získáte od místního zástupce SKF.


SKF své technické softwarové nástroje neustále vyvíjí a podporuje tak své inženýry i zákazníky při návrhu řešení, která jsou technicky, komerčně i ekologicky optimální.
SKF logo