Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní teplota a otáčky

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Vztahy mezi teplotou dílů stroje a ztrátovými výkony jsou složité. Tyto faktory jsou navíc provázány s řadou dalších parametrů, jako jsou velikosti ložiska, zatížení a podmínky mazání.
Mají vliv na řadu výkonnostních charakteristik stroje a jeho dílů a projevují se mnoha způsoby v závislosti na provozním stavu (například při uvádění do chodu a v běžném provozu po dosažení ustálených podmínek).
Odhad provozní teploty a ověření mezních otáček je rozhodujícím hlediskem analýzy aplikace.
Tato část obsahuje podrobnosti o těchto primárních vztazích a pokyny k tomu, co je třeba vzít v úvahu.

Provozní teplota ložiska a vedení tepla

Teplota má zásadní vliv na řadu výkonnostních charakteristik aplikace. Vedení tepla do stroje, ze stroje a mezi jeho částmi určuje teplotu jednotlivých dílů.
Provozní teplota ložiska je ustálená teplota dosažená za jeho chodu při tepelné rovnováze s přilehlými prvky. Provozní teplota je výsledkem následujících vlivů (diagram 1):
  • tepla vytvářeného ložiskem v důsledku celkových třecích ztrát ložiska a těsnění
  • tepla ze stroje přiváděného do ložiska hřídelem, tělesem, základnou a dalšími prvky v okolí
  • tepla odváděného z ložiska hřídelem, tělesem, základnou, systémem chlazení maziva (je-li použit) a dalšími chladicími zařízeními
Provozní teplota ložiska závisí nejen na tření v ložisku, ale také na celkové konstrukci stroje. Tepelné analýze je proto třeba podrobit ložisko, přilehlé díly i celý stroj.

Velikost ložiska, provozní teplota a mazacími podmínkami

Pro daný typ ložiska existuje vzájemná závislost mezi jeho velikostí, provozní teplotou a mazacími podmínkami, jak ukazuje (diagram 2):
  • Velikost ložiska je zvolena na základě jeho zatížení, otáček a mazacích podmínek.
  • Provozní teplota je funkcí zatížení ložiska, jeho velikosti, otáček a mazacích podmínek.
  • Mazací podmínky závisí na provozní teplotě, viskozitě maziva a otáčkách.
Tyto vzájemné závislosti se řeší iterativním postupem analýzy, aby bylo možno dosáhnout optimálního návrhu uspořádání ložisek a volby nejvhodnějších dílů.
SKF logo