Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Ověření axiálního posunutí

Skutečná vnitřní vůle může omezit možné axiální posunutí. Nesouosost snižuje možné axiální posunutí. Skutečné axiální posunutí je proto třeba ověřit.

1. Zjištění požadovaného axiálního posunutí

 • Tepelnou roztažnost hřídele lze odhadnout pomocí vztahu
  sreq = α L ΔT
 • Je-li třeba vzít v úvahu další vlivy, může být nutné použít pokročilou simulaci nebo testy.

2. Zjištění maximální nesouososti

 • Odhadněte nesouosost β úložných ploch tělesa na základě stanovených tolerancí.
 • Je-li třeba vzít v úvahu další vlivy, může být nutné použít pokročilou simulaci nebo testy.

3. Kontrola přípustného axiálního posunutí

Zkontrolujte přípustné axiální posunutí v obou směrech v závislosti na použitém ložisku:

 • nezakryté ložisko s klecí (obr. 1)
 • ložisko s plným počtem valivých těles s pojistným kroužkem (obr. 2)
 • ložisko s těsněním (obr. 3)

sreq < s1 - β k1 B

nebo

sreq < s2 - β k1 B

Je-li hodnota sreq příliš velká, zvažte montáž s přesazením.

4. Kontrola vnitřní vůle

 • Zjistěte snížení vůle v důsledku axiálního posunutí.
  Clearance reduction caused by axial displacement
 • Zjistěte rozsah snížení vůle v důsledku jiných vlivů a vyhodnoťte zbytkovou provozní vůli (→ Volba počáteční vnitřní vůle).

Symboly

Bšířka ložiska [mm]
Cred
zmenšení radiální vůle v důsledku axiálního posunutí ze střední polohy [mm]
k1
součinitel nesouososti (→ tabulková část)
Ldélka hřídele mezi ložisky [mm]
s1limit axiálního posunutí v ložiscích s klecí (obr. 1) nebo s plným počtem valivých těles (obr. 2) při posunu směrem od pojistného kroužku [mm] (→ tabulková část)
s2axiální posunutí v ložisku s těsněním (obr. 3) nebo s plným počtem valivých těles (obr. 2) při posunu směrem k těsnění nebo k pojistnému kroužku [mm] (→ tabulková část)
sreqpožadované axiální posunutí ze střední polohy [mm]
αsoučinitel teplotní roztažnosti [°C–1]
= 12 x 10–6 pro ocel
βnesouosost [°]
ΔTteplotní rozdíl [°C]

Příklad výpočtu

Aplikace (obr. 4):
 • Ložisko C 3040
  - d = 200 mm
  - D = 310 mm
  - B = 82 mm
  - Normální vůle: min. 170 μm
  - s1 = 15,2 mm
  - k1 = 0,123
  - k2 = 0,095
 • Délka hřídele L = 3 000 mm
 • Rozsah teplot hřídele: 20 až 90 °C (70 až 195 °F)
 • Max. nesouosost: 0,46°

Ověření axiálního posunutí:

 1. Požadované axiální posunutí
  sreq = α L ΔT
  sreq = 12 x 10-6 x 3 000 x (90 - 20) = 2,5 mm
 2. Max. nesouosost
  Vstupní údaje: 0,46°
 3. Kontrola přípustného axiálního posunutí
  sreq < s1 - β k1 B
  2,5 < 15,2 - 0,46 x 0,123 x 82 ≈ 10,5
  → ok
 4. Kontrola vnitřní vůle
  Clearance reduction caused by axial displacement
  Calculation example
  Minimální vnitřní vůle při posunutém ložisku:
  170 - 7 = 163 μm

  Zjištění snížení vnitřní vůle způsobeného jinými vlivy (např. uložením s přesahem nebo rozdílem teplot mezi vnitřním a vnějším kroužkem) a vyhodnocení zbytkové provozní vůle (→ Volba počáteční vnitřní vůle)
Volný prostor na obou stranách ložiska

Na obou stranách ložiska musí být volný prostor, aby ložisko mohlo vyrovnávat axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu, jak ukazuje obr. 5. Šířka tohoto volného prostoru závisí na:

 • hodnotě Ca (→ tabulková část)
 • předpokládaném axiálním posunutí ložiskových kroužků ze střední polohy během provozu
 • posunutí ložiskových kroužků vyvolaném nesouosostí

Výpočet volného prostoru na obou stranách ložiska

Careq = Ca + 0,5 (s + β k1 B)

kde

Bšířka ložiska [mm]
Caminimální šířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm] (→ tabulková část)
Careqšířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm]
k1součinitel nesouososti (→ tabulková část)
srelativní axiální posunutí kroužků, např. vlivem tepelného prodloužení hřídele [mm]
βnesouosost [°]
Montáž s přesazením

Pokud za provozu může docházet k významným změnám délky hřídele vlivem teploty, vnitřní kroužek může být při montáži přesazen vůči vnějšímu kroužku až o limitní hodnotu axiálního posunutí s1 nebo s2 (obr. 6) v opačném směru vzhledem k očekávanému axiálnímu posunutí (obr. 7). Prodloužené přípustné axiální posunutí se používá například u papírenských strojů v uložení sušicích válců s naklápěcími ložisky.

Ložiska na pouzdrech

Pro toroidní ložiska CARB s kuželovou dírou lze použít následující způsoby montáže:

 • upínací pouzdro na hladkém hřídeli nebo hřídeli s osazením (obr. 8 nebo obr. 9):
  • Upínací pouzdra SKF jsou dodávána kompletní včetně pojistného zařízení.
  • Použijte příslušnou sestavu upínacího pouzdra SKF, aby se zabránilo kolizi pojistného zařízení s klecí (→ tabulková část).
 • stahovací pouzdro na hřídeli s osazením (obr. 10)

Zkontroluje pečlivě axiální posunutí, protože se může stát, že hodnoty s1 (→ tabulková část) nebude možné zcela dosáhnout.

Další informace o pouzdrech jsou uvedeny v části Příslušenství ložisek.

Odpovídající ložisková tělesa

Standardní ložisková tělesa SKF jsou k dispozici pro většinu ložisek CARB v řadách C 30, C 31, C 22 a C 23.

Při použití standardních ložiskových těles jsou běžná následující dvě uspořádání:

 • Ložiska CARB s kuželovou dírou na upínacím pouzdru a hladkém hřídeli
 • Ložiska CARB s válcovou dírou na hřídeli s osazením

Komplexní sortiment ložiskových těles SKF je uveden v následujících tabulkách:

 • dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 1)
 • nedělená ložisková tělesa (tabulka 2)
 • specializovaná ložisková tělesa (tabulka 3)
SKF logo