Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dynamická axiální únosnost

Válečková ložiska s vysokou únosností s vodicími přírubami na vnitřním i vnějším kroužku mohou přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení do hodnoty Fa ≤ 0,5 Fr.
Axiální únosnost závisí na podmínkách mazání, provozní teplotě a odvodu tepla v oblasti styku mezi čely valivých těles a přírubou.
Vzorce níže jsou platné pro normální provozní podmínky, tj.:
  • teplotní rozdíl ΔT ≈ 60 °C mezi provozní teplotou a okolní teplotou ložiska
  • měrný přestup tepla ≈ 0,5 mW/mm2
  • viskózní poměr κ ≥ 2
  • nesouosost ≤ 1 úhlová minuta
    Je-li nesouosost větší než 1 úhlová minuta, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Přípustná axiální zatížení

Provozní podmínkyMechanická omezeníTepelná omezení
NepřetržitěFap max ≤ 0,0035 D1,7Mazání oběhem oleje


Jiné mazání
  • Referenční plocha A ≤ 50 000 mm2
  • Referenční plocha A > 50 000 mm2
Krátkodobě

Fap brief ≤ 2 (Fap, Fap oil, Fap max)

  • za předpokladu, že se dočasně nezvýší provozní teplota ložiska o více než 5 °C
  • termín „krátkodobě“ označuje časový interval, v jehož průběhu ložisko provede přibližně 1 000 otáček

Nahodilá rázová zatíženíFap impact ≤ 0,0085 D1,7

Symboly

Areferenční plocha [mm2]
= π B (D + d)
Bšířka ložiska [mm]
C0
základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
d
průměr díry ložiska [mm]
D
vnější průměr ložiska [mm]
ΔTS
teplotní rozdíl mezi přiváděným a odváděným olejem [°C]
Faaxiální zatížení [kN]
Fappřípustné axiální zatížení [kN]
Fap brief
maximální krátkodobé axiální zatížení [kN]
Fap impactmaximální nahodilé axiální rázové zatížení [kN]
Fap maxmaximální stále působící axiální zatížení [kN]
Fap oil
maximální přípustné axiální zatížení v aplikacích s oběhem olejem [kN]
Frradiální zatížení [kN]
k1součinitel mazání
= 1,5 pro mazání olejem
= 1 pro mazání plastickým mazivem
k2součinitel mazání
= 0,15 pro mazání olejem
= 0,1 pro mazání plastickým mazivem
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
VS
množství průtoku oleje [l/min]
SKF logo