Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpětí v namontovaných sadách ložisek

Po montáži mohou mít univerzálně párovatelná ložiska a sady spárovaných ložisek větší předpětí než je předpětí předem stanovené ve výrobě. Zvýšení předpětí závisí hlavně na skutečných tolerancích úložných ploch na hřídeli a v tělese a na tom, zda tyto tolerance mají za následek uložení ložiskových kroužků s přesahem.

Zvýšení předpětí může být také způsobeno úchylkami geometrického tvaru souvisejících dílů, jako např. úchylky válcovitosti, kolmosti nebo souososti úložných ploch ložisek.

Během provozu může být další zvýšení předpětí způsobeno také:

  • odstředivou silou způsobenou otáčkami hřídele, u uložení s stálou polohou
  • teplotním rozdílem mezi vnitřním kroužkem, vnějším kroužkem a kuličkami
  • různými součiniteli tepelné roztažnosti materiálů hřídele vřetena a tělesa v porovnání s ložiskovou ocelí

Pokud jsou ložiska namontována s nulovým přesahem na úložnou plochu ocelového hřídele a v silnostěnném ocelovém nebo litinovém tělese, lze předpětí stanovit s dostatečnou přesností z

kde


G m=předpětí v namontované sadě ložisek [N]
G A,B,C,D=předem stanovené předpětí v ložiskové sadě, před montáží [N] (→ product table)
f=součinitel ložiska, který závisí na řadě a velikosti ložiska (→ product table)
f1=opravný součinitel, který závisí na stykovém úhlu (→ product table)
f2=opravný součinitel, který závisí na třídě předpětí (→ product table)
fHC=opravný součinitel hybridních ložisek (→ product table)

V některých případech může být zapotřebí zvolit podstatně těsnější uložení (větší přesah), např. u vysokootáčkových vřeten, kde může dojít vlivem odstředivých sil k uvolnění vnitřního kroužku na úložné ploše hřídele. Taková uložení ložisek musí být pečlivě posouzena. V takových případech se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.
Pro předpětí v namontované sadě ložisek (Gm) řady S70 .. W kontaktujte technicko-konzultační služby SKF.
Příklad výpočtu
Jaké předpětí vznikne po montáži v sadě spárovaných ložisek 71924 CD/P4ADBC?

Předem nastavené předpětí pro sadu dvou ložisek řady 719 CD, před montáží, třída předpětí C, velikost 24 je GC = 1 160 N (→ tabulková část).

Při součiniteli ložiska f = 1,26 a opravných součinitelích f1 = 1 a f2 = 1,09 (→ tabulková část) je předpětí v namontované ložiskové sadě

= 1,26 x 1 x 1,09 x 1 160 ≈ 1 590 N

SKF logo