Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uložení a zajištění ložiskových kroužků

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou typicky zajištěna axiálně na hřídelích nebo v tělesech přesnými pojistnými maticemi (obr. 1) nebo koncovými víky. Tyto díly se musí vyznačovat vysokou geometrickou přesností a dobrou mechanickou pevností, aby bylo zaručeno odpovídající podepření a zajištění.

Utahovací moment Mt přesných pojistných matic nebo šroubů koncového víka musí být dostatečně velký tak, aby udržel všechny součásti včetně ložisek na místě, aniž by způsobil deformace nebo jiné poškození.

Informace o přesných pojistných maticích jsou uvedeny v Přesné pojistné matice.

Výpočet požadovaného utahovacího momentu
Vzhledem k počtu proměnných (tření mezi stýkajícími se díly, stupeň přesahu uložení, zvýšené předpětí z důvodu uložení s přesahem atd.) není možné přesně vypočítat požadovaný utahovací moment Mt pro přesnou pojistnou matici nebo šrouby koncového víka. Následující vztahy mohou být použity k odhadnutí hodnoty Mt, avšak výsledky by měly být ověřeny v průběhu provozu.

Požadovaná axiální svěrná síla přesné pojistné matice nebo šroubů koncového víka může být odhadnuta z


Požadovaný utahovací moment přesné pojistné matice může být odhadnut z

Požadovaný utahovací moment šroubů koncového víka může být odhadnut z

kde


Mt=požadovaný utahovací moment [Nmm]
Pa=požadovaná axiální svěrná síla [N]
Fc=axiální úložná síla [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=minimální axiální svěrná síla [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
G A,B,C,D=přednastavené předpětí ložisek, před montáží [N] (→ product table)
K=výpočtový součinitel závislý na závitu (tabulka 4)
Ncp=počet ložisek ve stejné orientaci jako ložisko, které je v přímém kontaktu s pojistnou maticí nebo koncovým víkem 1)
Nb=počet šroubů koncového víka


1) Nejde o celkový počet ložisek v uspořádání, pouze o ta ložiska, která vyžadují posunutí k uzavření mezer mezi kroužky za účelem dosažení předem nastaveného předpětí. Viz také část Postup zajištění.

Postup zajištění

Při axiálním zajištění vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pomocí přesné pojistné matice nebo koncového víka by měl být použit následující postup, aby bylo zaručeno, že všechna ložiska budou zcela uložena a svěrná síla bude nastavena na odhadovanou požadovanou úroveň.
  1. Utáhněte pojistnou matici / šrouby koncového víka na 2 až 3krát větší hodnotu než je Mt.
  2. Uvolněte pojistnou matici / šrouby koncového víka.
  3. Znovu utáhněte pojistnou matici / šrouby koncového víka na hodnotu Mt.
SKF logo