Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustná statická zatížení

Velmi velká zatížení nebo rázová zatížení mohou trvale deformovat oběžné dráhy nebo valivá tělesa. V uložení s vysoce přesnými ložisky však nikdy nesmí dojít k trvalé deformaci. Pro ověření, že statická zatížení nevyvolají trvalou deformaci, lze porovnáním statické únosnosti ložiska a ekvivalentního statického zatížení ložiska zjistit, zda hrozí riziko trvalé deformace. U velmi velkých zatížení vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem by měla být kontrolována poloha stykové elipsy na oběžné dráze tak, aby se předešlo hranovému napětí, které by také mohlo vést k trvalé deformaci. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Základní statická únosnost

Statická únosnost C0 podle definice ISO 76:1987 odpovídá vypočtenému stykovému napětí ve středu nejvíce zatíženého místa styku valivého tělesa/oběžné dráhy. Toto napětí vyvolává trvalou deformaci valivých těles a oběžných drah, která přibližně činí 0,0001 průměru valivého tělesa. Zatížení jsou čistě radiální pro radiální ložiska a pro axiální ložiska jsou čistě axiální a působící v ose ložiska.
Hodnoty základní dynamické únosnosti C0 jsou uvedeny v tabulkové části.

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

K porovnání skutečného zatížení se základní statickou únosností musí být skutečná zatížení převedena na ekvivalentní zatížení. Statické ekvivalentní zatížení P0 je definováno jako hypotetické zatížení (radiální u radiálních ložisek a axiální u axiálních ložisek), které by způsobilo stejné maximální zatížení valivého tělesa v ložisku jako skutečné zatížení působící na ložisko.
Informace a údaje potřebné pro výpočet ekvivalentního statického zatížení ložiska jsou uvedeny v textové části každého výrobku.

Potřebná statická únosnost

Požadovaná základní statické únosnosti C0, potřebná pro ochranu ložiska před trvalou deformací, může být stanovena z

C0 ≥ s0 P0

kde
C0=základní statická únosnost [kN]
P0=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
s00=součinitel statické bezpečnosti
Směrné minimální hodnoty:
  • 2 for super-precision angular contact ball bearings with steel balls (including thrust ball bearings)
  • 3 for super-precision cylindrical roller bearings with steel rollers
  • 4 for super-precision axial-radial cylindrical roller bearings

Pro hybridní ložiska by měl být součinitel statické bezpečnosti zvýšen o 10 %.
Pro axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem lze používat součinitel stytické bezpečnosti až do s0 = 1.
SKF logo