Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály těsnění

Těsnění zabudovaná ve vysoce přesných ložiscích SKF jsou běžně vyrobena z elastomerů zesílených ocelovým plechem.

Akrylnitrilový butadien - nitrilkaučuk

Akrylnitrilový butadien – nitrilkaučuk (NBR) je “univerzální” materiál pro těsnění. Tento kopolymer, který se vyrábí z akrylnitrilu a butadienu, vykazuje dobrou odolnost proti následujícím látkám:
  • většina minerálních olejů a plastických maziv na bázi minerálních olejů
  • běžná paliva, jako je benzín, nafta a lehké topné oleje
  • živočišné a rostlinné oleje a tuky
  • horká voda.
Přípustný rozsah provozních teplot činí -40 až +100 °C (–40 až +210 °F).. Břit těsnění v tomto rozsahu teplot může tolerovat krátkodobý chod nasucho. Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F). Při vyšších teplotách materiál tvrdne a ztrácí pružnost.

Fluorkaučuková pryž

Pro fluorkaučukovou pryž (FKM) je charakteristická vysoká tepelná a chemická odolnost. Tento materiál se vyznačuje dobrou odolností proti stárnutí a ozónu a jeho propustnost plynů je velmi nízká. Má vynikající charakteristiky opotřebení i v náročných podmínkách prostředí. Přípustný rozsah provozních teplot je -30 až +230 °C (-20 až +445 °F). Břit těsnění v tomto rozsahu teplot může tolerovat krátkodobý chod nasucho.
FKM je odolná vůči olejům a hydraulickým kapalinám, palivům a mazivům, a také minerálním kyselinám a alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, které vyvolávají poškození těsnění vyrobených z jiných materiálů. FKM by neměla přijít do styku s estery, étery, ketony, některými aminy a horkými bezvodými hydrofluoridy.
Těsnění z FKM vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Jsou nebezpečné i po vychladnutí. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČNÉ VÝPARY

Bezpečnostní opatření při manipulaci s fluorkaučukovou pryží

Fluorkaučuková pryž (FKM) je velmi stabilní a neškodná za normálních provozních teplot až do 200 °C (390 °F). Ale pokud je vystavena teplotám nad 300 °C (570 °F), například požáru nebo otevřenému plamenu řezacího hořáku, těsnění FKM vydává nebezpečné výpary. Tyto výpary mohou být při vdechnutí a rovněž při styku s očima škodlivé. Kromě toho, jakmile jsou těsnění zahřáta na takové teploty, je nebezpečné s ním manipulovat i po vychladnutí. Proto by nikdy neměla přijít do styku s pokožkou.

Při manipulaci s těsněními, která byla vystavena vysokým teplotám, např. při demontáži ložiska, je třeba dodržovat následující bezpečnostní zásady:

  • Vždy noste ochranné brýle, rukavice a vhodný dýchací přístroj.
  • Uložte všechny zbytky těsnění do vzduchotěsné plastové nádoby označené symbolem "leptavého materiálu".
  • Dodržujte bezpečnostní opatření podle odpovídajícího bezpečnostního listu materiálu (MSDS).

Pokud dojde ke kontaktu s těsněním, umyjte si ruce mýdlem a dostatečným množstvím vody a v případě kontaktu s očima si oči vypláchněte dostatečným množstvím vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud došlo k vdechnutí výparů, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Uživatel odpovídá za správné použití výrobku během jeho prozovní životnosti a jeho správnou likvidaci. SKF nepřejímá žádnou odpovědnost za nevhodné zacházení s těsněními FKM nebo za případná zranění z toho vyplývající.

SKF logo