Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tření

Tření v ložisku lze popsat jako celkový odpor proti otáčení. Mezi nejdůležitější faktory mimo jiné patří:
  • elastické deformace valivých těles a oběžných drah při zatížení
  • otáčky
  • mazivo a způsob mazání
  • kluzné tření mezi valivými tělesy a klecí, přírubami a vodicími kroužky a mezi těsněními a jejich těsnícími plochami
Každý z těchto faktorů se podílí na třecím teple vytvářeném ložiskem. Provozní teplota ložiska je dosažena tehdy, když jsou třecí teplo a teplo odvedené souvisejícími díly rovnováze.
Podrobnější informace o tření ve vysoce přesných ložiscích vám na vyžádání sdělí techniko-konzultační služby SKF.

Vliv vůle a předpětí na tření

Vysoká provozní teplota nebo vysoké otáčky mohou způsobit zmenšení vnitřní vůle nebo zvětšení předpětí ložiska. Kterákoli z těchto změn může zvýšit tření. To je obzvláště důležité v případě uložení s vysoce přesnými ložisky, která jsou typicky předepnutá a jsou neobyčejně citlivá na změnu předpětí.
U aplikací citlivých na změny vůle nebo předpětí se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Vliv náplně plastického maziva na tření

Při počátečním rozběhu nebo po domazání může být třecí moment ložiska mazaného plastickým mazivem v průběhu několika prvních provozních hodin nebo dnů neobyčejně vysoký. Tento vysoký počáteční třecí moment, který lze pozorovat jako prudký nárust teploty, je způsoben nerovnoměrným rozložením plastického maziva ve volném prostoru ložiska.
Po době záběhu jsou třecí moment a provozní teplota ložiska typicky podobné hodnotám pro ložiska mazaná olejem. Ložiska naplněná nadměrným množstvím plastického maziva mohou mít vyšší hodnoty tření.

Tření v hybridních ložiscích

Nižší měrná hmotnost valivých těles z nitridu křemíku v porovnání s ocelí snižuje vnitřní odstředivé síly. Tím se v kombinaci s jejich nízkým součinitelem tření výrazně snižují teploty ložiska při vysokých otáčkách. Chladnější chod prodlužuje provozní trvanlivost ložiska a i provozní životnost maziva.
SKF logo