Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Baker WinTATS

Systém testování kotvy trakčních motorů

Statický analyzátor motoru SKF Baker WinTATS s přípravkem
Testování kotvy se systémem Baker WinTATS
Systém testování trakčních motorů Baker WinTATS je robustní a osvědčený systém pro testování kotev v závodech na výrobu elektromotorů a střediscích kontroly kvality. Kombinuje běžné procesní elektrické testy v jednom automatizovaném přístroji. Standardní funkce zahrnují střídavé a stejnosměrné vysokopotenciálové testy, testy rázovou vlnou a odporové testy.

Přístroj je sestaven na míru ze standardních součástí podle požadavků zákazníka. Kromě výše uvedených možností lze tester vybavit dalšími funkcemi a přípravky. V případě zájmu o další informace se obraťte na centrum bezdemontážní diagnostiky SKF ve Fort Collins na čísle 970-282-1200 nebo zašlete e-mailovou zprávu na adresu salesemcm@skf.com.

Použití systému Baker WinTATS

Systém Baker WinTATS se skládá z rámové skříně obsahující počítač se systémem Windows 7, napájecích zdrojů, měřicích obvodů a indexového stojanu pro kotvu CAM RST. Při provozu je testovaná kotva uchycena do indexového stojanu RST a testovací kontakty jsou umístěny do polohy vedle komutátoru kotvy. Test se spustí příkazem „spustit test“. Standardní testovací sekvence se skládá ze stejnosměrného nebo střídavého vysokopotenciálového testu, odporového testu a testu rázovou vlnou.
  • Automatizace: Baker WinTATS je plně automatický systém testování kotvy, který nevyžaduje vzorovou předlohu. Obsluha nemusí před každým testem nastavovat testovací napětí ani prahové hodnoty úspěšnosti testu. Všechny parametry testů a prahové hodnoty úspěšnosti jsou naprogramovány v hlavním souboru. Systém Baker WinTATS se programuje pomocí jednoduchých rozbalovacích nabídek a obsluha je pro každý test vyzvána k zadání parametrů testu a okrajových podmínek. Programování nového hlavního souboru obvykle trvá jen několik minut. Při spouštění testu obsluha jednoduše vyvolá hlavní soubor. Kotva je připojena k testeru a tester následně automaticky nastaví testovací napětí, provede měření a informuje o úspěchu či neúspěchu. Data testu lze následně zkontrolovat na obrazovce.
  • Software: Softwarová sada dodávaná se systémem Baker WinTATS zajišťuje správu a záznam výsledků testů. Baker WinTATS uchovává všechny hlavní soubory a výsledky testů na pevném disku. V průběhu běžného provozu jsou tyto soubory ukládány a tříděny tak, aby byly uživateli jednoduše k dispozici.

Testování se systémem Baker WinTATS

  • Stejnosměrné a střídavé testy Při střídavých vysokopotenciálových testech využívá systém Baker WinTATS detekci oblouku umožňující zjistit zkraty na kostru nebo mezi závity, které by při použití technik založených na měření průměrného proudu mohly zůstat neodhaleny. K dispozici je rovněž funkce kapacitní kompenzace. Ta měří odporovou složku svodového proudu, nikoli jen celkový proud. Stejnosměrné vysokopotenciálové testy kontrolují neporušenost izolace pomocí vysokého stejnosměrného napětí. Svodový proud se měří v mikroampérech místo miliampérů.
  • Test rázovou vlnou: Test rázovou vlnou zjišťuje problémy s izolací mezi závity, cívkami a póly.
  • Odporový test: Nejčastější závadou při výrobě kotev je chyba pájení. Má za následek špatné spojení mezi cívkami a komutátorem. Jejím příznakem je vysoký naměřený odpor nebo zcela rozpojený stav. Pro zjištění tohoto problému se používá odporový test, který rovněž odhalí nesprávný průřez vodičů, roztažený vodič, nesprávná zapojení a zkraty. Při měření odporu vinutí se používá automaticky nastavovaný konstantní stejnosměrný proud. S použitím konektorů Kelvin jsou testy nízkoodporových vinutí přesné a opakovatelné. Naměřené hodnoty odporu jsou upraveny v závislosti na teplotě vzhledem k ekvivalentní hodnotě odporu při 25 °C (77 °F) nebo jiné teplotě stanovené zákazníkem.

Testovací přípravky

Se systémem Baker WinTATS je dodáván robustní zakázkový přípravek pro testování kotev. Protože kotvy jsou často těžké a neskladné, je tento přípravek navržen tak, aby umožňoval rychlé připojení kotev k testeru a zajišťoval vysokou úroveň bezpečnosti pro obsluhu. Společnost SKF vyrábí tento přípravek na zakázku podle vašich potřeb. Otáčení kotvy zajišťuje pryžové hnací kolo přiléhající k jádru kotvy. Kolo je poháněno krokovým motorem řízeným počítačem. K rozpoznávání drážek komutátoru při otáčení kotvy se obvykle používá jeden nebo dva optické snímače. K detekci vzdálenosti mezi drážkami pro potvrzení toho, že jsou stejné jako při indexaci kotvy, se používá enkodér nebo počítání impulsů krokového motoru.
SKF logo