Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dynamické analyzátory motorů

Zařízení pro dynamické testování a monitorování motorů

Zařízení pro dynamické testování a monitorování motorů společnosti SKF jsou sestrojena tak, aby prováděla testy stavu motorů a generátorů z řídicího centra motoru (Motor Control Centre, MCC) nebo pomocí propojovací jednotky Baker EP1000. Dynamický analyzátor motorů SKF – EXP4000 je nízkonapěťový přístroj napájený ze sítě či akumulátoru, který testuje motory a generátory během provozu. EXP4000 poskytuje data o stroji, zatížení a příkonu k vyhodnocení výkonu motoru a vhodnosti v kontextu systému stroje, který motor podporuje.

Více informací vám poskytne autorizovaný distributor řešení pro testování a monitorování elektromotorů společnosti SKF na telefonním čísle +1 970 282 1200.
Dynamický analyzátor motorů SKF – EXP4000
Tyto přenosné přístroje provádí plně dálkové sledování z MCC a umožňují připojení k motorům přímo tam, kde jsou instalovány (motory jsou vypnuty pouze pro připojení). Jedná se o nízkonapěťové jednotky napájené z akumulátoru (s připojením na střídavé napětí 110 V) určené pro použití v nepřístupných a náročných prostředích typických pro průmyslové aplikace.

Tento provozní/dynamický analyzátor motorů umožňuje provádět analýzu kořenových příčin, počínaje oddělením mechanických a elektrických problémů, které mohou postihnout systém motor-stroj. Analyzátor EXP4000 umožňuje odhalení nedostatků v systému zahrnujících napájení, frekvenční měnič, motor a zatížení motoru. EXP4000 je přístroj řízený počítačem s prověřenými technickými schopnostmi a umožňuje provádět testování přímo z MCC nebo přes volitelné připojení SKF EP1000.

Analyzátor EXP4000 vykonává sedm hlavních funkcí pro programy prediktivní údržby. Identifikuje možné problémy silového obvodu, které degradují stav motoru, vyšetřuje podmínky celkového výkonu motoru, monitoruje zatížení a pozoruje chování motoru a ještě odhaduje úspory energie. Je naprogramován k poskytování informací o:
 • velikosti napětí 
 • rovnováze napětí 
 • harmonickém a celkovém zkreslení 
 • stavu rotorové klece 
 • účinnosti motoru 
 • součiniteli efektivního zatížení 
 • nadproudu 
 • provozních podmínkách 
 • momentovém zatížení
Po dokončeném testování lze výsledky pro jednotlivé motory uložit a uchovat. Tento typ dokumentace je zásadní pro všechny programy prediktivní údržby. Umožňuje načíst dřívější údaje za účelem zjištění skutečných trendů. Analyzátor EXP4000 sbírá, ukládá, načítá a spravuje výsledky testů s využitím standardního formátu relační databáze MS Access. Můžete snadno a rychle vytvářet zprávy prostřednictvím hlavní tiskové konzole, což umožňuje obsluze zobrazit si potvrzení o neporušenosti motoru.

Pomocí analyzátoru EXP4000 můžete zjistit účinnost motoru kdekoliv v podniku a odhalit nesrovnalosti a kolísání zátěže a přechodové energetické špičky. Tyto online funkce umožňují přesné posouzení provozních zátěžových podmínek v průběhu času. Výsledky jsou okamžité a ukazují provozní efektivitu, což umožňuje obsluze stanovit správné náklady na vyplýtvanou energii.

Testovací oblasti:
 • Kvalita výkonu: Identifikuje problémy s neoptimální kvalitou výkonu, které způsobují další nežádoucí zátěž motoru. Testy velikosti napětí, rovnováhy napětí, harmonického a celkového zkreslení, výkonu a harmonických poukazují na časté problémy. Ty mohou zahrnovat špatné nastavení odboček transformátoru, špatnou distribuci jednofázových zátěží, přetížení (saturace) napájecích transformátorů, nadbytečné frekvenční měniče na nízkonapěťových sběrnicích, nadbytečné neharmonické frekvence na frekvenčním měniči, chybějící vodiče v aplikacích s frekvenčním měničem a chybějící nebo otevřené kondenzátory pro korekci účiníku.
 • Výkonnost stroje: Tato skupina testů hodnotí aktuální provoz motoru, identifikuje provoz při nadměrné zátěži a její zdroj. Soustředí se na součiniteli efektivního zatížení, zátěž, provozní podmínky a vypočítává návratnost. Obvyklými problémy spadajícími do této oblasti jsou tepelné přetížení motoru, odhalení zhoršení stavu stroje mezi dalšími činiteli, které přímo souvisí se stavem motoru, a plýtvání energií vlivem neúčinností.
 • Proud: Tato skupina testů odhaluje problémy v rámci celého systému stroje. Testy zahrnují nadproud a nerovnováhu proudu. Tyto testy sledují stav celého systému a popisují problémy systému související s proudem. Tato oblast odhaluje problémy, nicméně jejich kořenová příčina nemusí být zjevná.
 • Spektrum: Tato oblast zahrnuje test rotorových tyčí, V/I spektrum, demodulované spektrum a harmonické. Tato oblast ukazuje vztah proudu a napětí vzhledem k frekvenci. Elektrickou cestou nalezne problémy saturace, poškozené rotorové tyče, nadbytečné frekvenční měniče na nízkonapěťových sběrnicích a může prokázat mechanické problémy.
 • Moment: Momentová oblast je pro společnost SKF velmi důležitým průlomem. Tyto testy, zvlnění momentu a spektrum momentu, umožňují uživateli rychle a přesně odhalit četné problémy. Tato oblast se zaměřuje na diagnózu mechanických problémů, ukazuje dočasné přetížení a odhaluje mechanickou nerovnováhu, problémy s ložisky a další problémy jako kavitaci.
 • Připojení: Tato část systému EXP4000 nabízí mnoho dalších nástrojů, jako jsou fázorové diagramy, tři proudy, tři napětí, sloupcové diagramy harmonických, okamžité napětí, frekvence, symetrické komponenty a křivky otáček pro dynamické aplikace zahrnující frekvenční měniče. Tyto nástroje souhrnně slouží k hodnocení stavu ložisek.
 • Monitorování frekvenčních měničů (volitelně): Společnost SKF navrhla systém EXP4000 jako komplexní diagnostický nástroj. Kromě libovolných třífázových indukčních motorů a generátorů mohou také monitorovat aktivity aplikací zahrnujících vysokofrekvenční měniče (Variable Frequency Drives, VFD) a střídavých servomotorů. Poprvé lze provádět diagnostiku problémů motoru i v nejnáročnějším VFD provozu. Tento volitelný software VFD4000 zobrazuje změnu frekvence, otáček, momentu a úrovně napětí v čase.
 • Nepřetržité monitorování: Analyzátor EXP4000 využívá software pro nepřetržité monitorování CM4000 společnosti SKF, který umožňuje uživateli sledovat v reálném čase až 41 datových bodů. Tato funkce nepřetržitého sběru dat napomáhá při odhalování občasných problémů s motory, jakým je například samovolné zastavování motoru. Obsluha může přizpůsobit sledování s cílem sbírat v reálném čase údaje, které považuje za nejdůležitější pro provoz. Analyzátor EXP4000 může sloužit rovněž jako analyzátor výkonu hodnotící aktuální kvalitu výkonu.
 • Přechodná analýza: Integrovaný nástroj analyzátoru EXP4000 umožňuje provádět přechodnou analýzu spuštění. Sleduje proudy a napětí RMS všech tří fází.
On-line systém pro analýzu motorů SKF – NetEP
Společnost SKF rozumí potížím spojeným se snahou snižovat náklady a současně maximalizovat spolehlivost a produktivitu elektrických zařízení. Systém SKF pro on-line analýzu motorů – NetEP poskytuje v reálném čase údaje o rotačních strojích, které lze pohodlně sledovat v kanceláři nebo kdekoli, kde je k dispozici připojení k internetu. Systém NetEP využívá monitorovací funkce stávající osvědčené technologie EXP a umožňuje získávat údaje o výkonnosti strojů pomocí mechanismu centralizovaného sběru dat na počítačových serverech bez nutnosti fyzické přítomnosti v závodě. Nepřetržitě shromažďuje data z různých napěťových sběrnic a motorů.

Pro delší provozní trvanlivost strojů
Systém NetEP nepřetržitě shromažďuje údaje o motorech a strojních systémech, které umožňují profesionálům údržby zajistit optimální provoz strojů bez nákladných odstávek. Tento tok dat poskytuje cenné informace o trendech, které pomáhají zkvalitnit rozhodnutí týkající se údržby nebo výměny strojních celků a jejich součástí. Tyto informace umožňují lokalizovat konkrétní závady motorů a strojních systémů dříve, než mohou způsobit problematickou odstávku, a pomáhají prodloužit životnost rotačních strojů. Systém v pravidelných intervalech kontroluje a analyzuje výkonnost stroje a minimalizuje potřebu testovat jednotlivé motory či generátory přenosným zařízením přímo na místě (v řídicím centru MCC nebo v místě instalace motoru).

Funkce online sběru dat
Systém NetEP obsahuje řadu integrovaných funkcí pro monitorování strojů v rámci sítě. Tato stacionární jednotka umožňuje sběr dat až ze sedmi různých napěťových sběrnic, přičemž k jedné jednotce NetEP lze připojit až 32 motorů. Připojení více systémů NetEP k jednomu serveru umožňuje monitorovat tisíce motorů umístěných kdekoli na světě. NetEP snímá kvalitu výkonu každých 10 sekund a časové vlnové délky každou hodinu.

Nepřetržité vyhodnocování rotačních strojů
Systém NetEP pracuje s jedním měřením napětí pro každou sběrnici a snímači proudu instalovanými pro každý motor. Analyzuje přes 120 elektrických parametrů, porovnává výsledky s uživatelem definovanými limity a upozorňuje uživatele v případě, že jsou tyto limity překročeny. Chybové alarmy jsou přijímány prostřednictvím serverové sítě.

Konstrukce systému je ukázkou naší soustavné snahy o kvalitu, spolehlivost a konkurenční výhodu. Systém NetEP poskytuje data o degradaci výkonu motoru a účincích přehřívání na chod motoru. Vyhodnocuje také účinnost motorů v závodě, zjišťuje nesoulady v zatížení a identifikuje oscilující zátěže. Výsledky a oznámení problémů jsou k dispozici okamžitě s uvedením provozní efektivity, což umožňuje uživateli stanovit skutečné náklady způsobené energetickými ztrátami.
SKF logo