Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Aplikační moduly firmwaru

Snadno použitelné a všestranné analytické moduly

SKF vám předává sílu znalostního inženýrství s pokročilými technologiemi sledování vibrací, abyste si poradili s širokou škálou úkolů požadovaných pro analýzu rotačních strojních zařízení v nepřeberném množství odvětví. Zákazníci si mohou flexibilně vybrat jednotlivé moduly pro konkrétní typy analýz. Každý systém SKF Microlog je dodáván se všemi moduly nainstalovanými tak, abyste měli po zadání dodatečného licenčního klíče k dispozici rychlů a snadný upgrade systému.

Podrobnosti o jednotlivých dostupných modulech naleznete v katalogu výrobků řady SKF Microlog.
Modul funkce frekvenční odezvy (FRF)
Modul FRF umožňuje uživateli rychle zjistit strukturální vlastnosti (zrychlení, zdánlivou hmotnost, pohyblivost, impedanci, tuhost nebo poddajnost) prostřednictvím modální analýzy s využitím buzení kalibrovaným kladívkem. Modul FRF může také měřit a zobrazovat přechodovou funkci (poměr) mezi dvěma převodníky za chodu stroje (obr. 1).
Modul analýzy náběhu a doběhu (RuCd)
Modul RuCd analyzuje data ze stroje, kde se hladiny hluku a vibrací mění s rychlostí, časem nebo zatížením (aplikace, které způsobují přechodový jev) za účelem stanovení kritických/rezonančních rychlostí stroje (obr. 2).

Modul současně zpracovává signál ze snímače vibrací a otáčkoměru a ukládá data v podobě průběhové křivky (soubor .wav) pro další analýzu. Výsledek analýzy lze prezentovat v různých formátech: Bode, Nyquist, kaskádový graf, barevný spektrogram nebo tabulky.
Modul kontroly shody
Modul kontroly shody porovnává úrovně vibrací s nastavenými mezními hodnotami a prostřednictvím indikátorů úspěchu či neúspěchu informuje, zda výrobek odpovídá předdefinovaným ukazatelům kvality nebo požadovaným standardům. Kontrola shody umožňuje vyhodnotit až 64 jednotlivých chybových kritérií současně a informovat na obrazovce o dosažení úrovně varování nebo alarmu (obr. 3).
Modul FFT analyzátoru
Modul FFT analyzátoru umožňuje rychle nastavit spektrální/fázová měření pro potřeby analýzy(obr. 4). Možnost odečtu vektoru fáze (potřebného k diagnostice některých závad strojů) pomáhá operátorovi porozumět vzájemnému pohybu jednotlivých částí stroje. Umístění snímačů, nastavení i vlastní měření lze provést bez nutnosti zastavení stroje.
Modul vyvažování
Modul vyvažování je snadno použitelná aplikace, která umožňuje uživatelům opravit stav nevyváženosti a zajistit hladký chod stroje (obr. 5).

Modul umožňuje vysoce přesné vyvažování v jedné rovině, ve dvou rovinách a statické párové vyvažování. Lze jej použít pro součásti rotačních strojů, jako jsou rotory elektromotorů, ventilátory, turbíny, vrtule a čerpadla. Jasné a obsáhlé nabídky nastavení a obrazovky s grafickým znázorněním dat podporují snadné používání.
Modul záznamu dat
Modul záznamu dat umožňuje využívat analyzátor SKF Microlog jako záznamník digitálního signálu a zaznamenávat tak nezpracovaný signál vibrací stroje (průběhovou křivku) jako zvukový soubor .wav v systému Microsoft Windows (obr. 6).

Mezi příklady použití patří analýzy strojů s velmi nízkými otáčkami, zachycování sporadických událostí a přechodových vibračních signálů odpovídajících neustáleným stavům stroje. U problémového stroje, který nelze provozovat po delší dobu bez rizika dalšího poškození, lze vibrační signál zaznamenat jako data ve formátu .wav během krátkodobého spuštění.
Modul zkoušky vřetena
Sada pro vyhodnocování vřeten SKF byla vyvinuta společně se službami SKF pro přesnost obráběcích strojů. Provádí devět testů vřeten obráběcích strojů (obr. 7):
 • Nevyváženost
 • Mechanický stav
 • Stav ložiska
 • Házení hrotu nástroje
 • Upínací síla (ISO, HSK)
 • Vzdálenost EM
 • Napnutí řemene
 • Přesnost otáček
 • Rezonanční frekvence
Modul SKF Idler Sound Monitor
Modul SKF Idler Sound Monitor umožňuje uživatelům rozlišovat dobré a vadné válečky (obr. 8). Slouží ke včasnému zjišťování závad opěrných a vratných válečků podpěr dopravníkových pásů v odvětvích, jako je těžba surovin a výroba cementu. Tento modul vám pomůže zjistit následující problémy:
 • Poškozená ložiska válečků
 • Nedostatečné mazání ložisek
 • Poškozené pláště válečků
 • Tření kovu o kov
 • Hlučnost způsobenou odíráním dopravníkových pásů
 • Hrozící zadření ložisek
Modul trasy
Modul trasy (obr. 9) umožňuje uživatelům provádět rutinní sběr dat s použitím více parametrů, shromažďovat údaje a vyhodnocovat trendy pomáhající při diagnostice závad strojů. Uživatelé si mohou nakonfigurovat jednokanálové, duální nebo simultánní triaxiální měření pomocí softwaru SKF @ptitude Analyst. Měření mohou být seřazena pro nejúčinnější sběr dat bez ohledu na jejich umístění v hierarchii databáze měření.
SKF logo