Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysvětlení technických údajů plastických maziv

Porozumění technickým údajům potřebným pro výběr správného plastického maziva vyžaduje určité základní technické znalosti. Následující část obsahuje výběr hlavních pojmů používaných v technických údajích plastických maziv SKF.

Konzistence

Měřítko tuhosti plastického maziva. Správná konzistence musí zajistit, že plastické mazivo zůstane uvnitř ložiska a nebude způsobovat příliš velké tření. Je klasifikována podle stupnice vyvinuté institutem NLGI (National Lubricating Grease Institute). Čím je plastické mazivo řidší, tím je číslo nižší. Plastická maziva pro ložiska mají obvykle třídu NLGI 1, 2 nebo 3. Testem se zjišťuje, kolik desetin milimetru pronikne kužel do vzorku plastického maziva.

Klasifikace plastických maziv podle třídy konzistence NLGI
Třída
NLGI
ASTM
penetrace
(10–1 mm)
Stav při
pokojové
teplotě
000445–475tekutá
00400–430polotekutá
0355–385velmi měkká
1310–340měkká
2265–295poloměkká
3220–250střední
4175–205polotuhá
5130–160tuhá
685–115velmi tuhá

Rozsah teplot

Udává vhodný pracovní rozsah plastického maziva. Pohybuje se od dolní mezní teploty (LTL) po horní mezní provozní teplotu (HTPL). Teplota LTL je definována jako nejnižší teplota, při které má plastické mazivo zachované mazací schopnosti. Pod touto mezí začíná být mazání nedostatečné a hrozí nebezpečí selhání. Při teplotě vyšší než HTPL dochází k nekontrolovatelné degradaci plastického maziva a jeho životnost tak nemůže být přesně určena.

Bod skápnutí

Bod skápnutí je teplota, při které zahřátý vzorek plastického maziva začne protékat otvorem v souladu s normou DIN ISO 2176. Je důležité si uvědomit, že tento bod má jen omezený význam pro funkčnost plastického maziva, protože je vždy mnohem vyšší než teplota HTPL.

Viskozita

Měřítko odporu tekutiny proti tečení Správná viskozita maziv musí zaručovat náležité oddělení povrchů, aniž by přitom docházelo k příliš vysokému tření. Podle norem ISO je měřena při 40 °C (105 °F), protože hodnoty viskozity se s teplotou mění. Hodnoty při teplotě 100 °C (210 °F) umožňují výpočet viskozitního indexu, který charakterizuje pokles viskozity při růstu teploty.

Mechanická stabilita

Zařízení pro test valivé stability
Zařízení pro test valivé stability
Zařízení pro test plastického maziva V2F
Zařízení pro test plastického maziva V2F
Konzistence ložiskových plastických maziv by se v průběhu životnosti maziva neměla významně měnit. K analýze těchto charakteristik se obvykle používají tři testy:
  • Penetrace po dlouhodobém hnětení
    Vzorek plastického maziva je podroben 100 000 zdvihům v hnětacím zařízení (tzv. grease worker). Následně je změřena penetrace. Uvádí se rozdíl v desetinách milimetru oproti penetraci po 60 zdvizích.

  • Valivá stabilita
    Vzorek plastického maziva je umístěn do válce, ve kterém se nachází valivé těleso. Válec se poté otáčí po dobu 72 nebo 100 hodin při 80 nebo 100 °C (175 nebo 210 °F) (standardní test požaduje pouze 2 hodiny při pokojové teplotě). Jakmile válec po dokončení testu vychladne na pokojovou teplotu, je změřena penetrace plastického maziva a uvedena změna konzistence v desetinách milimetru.

  • Test V2F
    Železniční skříň nápravy je vystavena vibračním rázům o kmitočtu 1 Hz z kmitajícího kladiva, které vytváří zrychlení o hodnotě 12–15 g. Po 72 hodinách při 500 ot./min se v nádobce nahromadí plastické mazivo, které ze skříně proteklo skrze labyrintové těsnění. Pokud váží méně než 50 g, vzorek získá hodnocení „M“, jinak je test hodnocen jako neúspěšný. Test poté pokračuje po dalších 72 hodin při 1 000 ot./min. Pokud po dokončení obou testů uniklo méně než 150 gramů plastického maziva, vzorek získá hodnocení „M“.

Ochrana proti korozi

Zařízení pro test plastického maziva Emcor
Zařízení pro test plastického maziva Emcor
V korozivním prostředí jsou na plastická maziva pro valivá ložiska kladeny speciální nároky. V průběhu testu Emcor jsou ložiska mazána směsí plastického maziva a destilované vody. Výsledkem testu je hodnota od 0 (žádná koroze) do 5 (velmi vážná koroze). Pro zvýšení náročnosti testu může být místo destilované vody použita voda slaná nebo nepřetržitý proud vody (zkouška vymývání vodou).

Odolnost proti vodě

Test odolnosti proti vodě
Test odolnosti proti vodě
Skleněný pásek je pokryt testovaným plastickým mazivem a ponořen do testovací trubice naplněné vodou. Testovací trubice je na tři hodiny ponořena do vodní lázně se stanovenou teplotou. Změna plastického maziva je podrobena vizuální kontrole a společně s teplotou během testu ohodnocena číslem od 0 (beze změny) do 3 (závažná změna).

A. Skleněná nebo kovová deska
B. Tenká vrstva plastického maziva na desce
C. Destilovaná voda
D. Lázeň s regulovanou teplotou, např. 90 ±1 °C

Separace oleje

Test separace oleje
Test separace oleje
Pokud je plastické mazivo skladováno po delší dobu nebo když je použito v ložiscích, dochází u něj v závislosti na teplotě k uvolňování oleje. Stupeň separace oleje závisí na zahušťovadle, základní olejové složce a výrobní metodě. V tomto testu je kelímek naplněn přesně odměřeným množstvím plastického maziva (a před testem zvážen) a na povrch plastického maziva je položeno závaží o hmotnosti 100 gramů. To vše je poté umístěno do pece při teplotě 40 °C (105 °F) na dobu jednoho týdne. Na konci týdne je odváženo množství uniklého oleje, který protekl sítkem, a toto množství představuje úbytek hmotnosti v procentech.

A. Závaží (vyvíjí mírný tlak na vzorek plastického maziva)
B. Sítko
C. Separovaný olej

Mazací schopnost

Zařízení pro test plastického maziva R2F
Zařízení pro test plastického maziva R2F
Test R2F analyzuje výkonnost a mazací schopnost plastického maziva při vysoké teplotě. Elektromotor pohání hřídel se dvěma soudečkovými ložisky v odpovídajících tělesech. Ložiska běží pod zatížením, otáčky se mohou měnit a může působit i teplo. Tento test se provádí dvakrát za rozdílných podmínek. Po dokončení obou testů je změřeno opotřebení soudečků a klece. Test A se provádí za běžné okolní teploty a úspěšný výsledek testu znamená, že dané plastické mazivo může být použito k mazání velkých ložisek za běžných provozních teplot a také aplikací s nízkou úrovní vibrací. Test B probíhá při teplotě 120 °C (250 °F) a úspěšný výsledek testu znamená, že je plastické mazivo vhodné pro velká ložiska při vysokých teplotách.

Koroze mědi

Plastická maziva by měla chránit slitiny mědi používané v ložiscích proti korozi za provozu. Při hodnocení těchto vlastností se měděný pásek ponoří do vzorku plastického maziva a umístí do pece. Pásek se následně vyčistí a posoudí se jeho degradace. Výsledek je hodnocen podle číselného systému. Výsledná hodnota 2 nebo vyšší znamená nízkou kvalitu ochrany.

Životnost plastického maziva ve valivých ložiscích

Zařízení pro test plastického maziva R0F+
Zařízení pro test plastického maziva R0F+
Testy R0F a ROF+ určují životnost maziva a jeho horní mezní provozní teplotu (HTPL). Deset kuličkových ložisek je namontováno do pěti těles, která jsou naplněna přesně odměřeným množstvím plastického maziva. Test probíhá při předem určených otáčkách a teplotě. Ložiska jsou vystavena radiálnímu i axiálnímu zatížení a běží, dokud neselžou. Čas do selhání je zaznamenáván v hodinách a životnost plastického maziva je následně určena pomocí Weibullova výpočtu životnosti. Tato informace může být použita k určení domazávacích intervalů určité aplikace.

Výkonnost při extrémním tlaku (EP)

Testovací stolice se čtyřmi kuličkami testuje zatížení vyvolávající studený svar pomocí tři ocelových kuliček umístěných v nádobce. Čtvrtá kulička se otáčí vůči třem kuličkám přesně určenými otáčkami. Počáteční zatížení je postupně zvyšováno v předem určených intervalech až do okamžiku, dokud se rotující kulička nezadře a nevytvoří studený svar se třemi kuličkami, které jsou v klidu. U plastických maziv s přísadami EP se očekávají hodnoty přesahující 2 600 N. Při čtyřkuličkovém testu opotřebení používá SKF zatížení 1 400 N na čtvrtou kuličku po dobu 1 minuty (standardní test využívá hodnoty 400 N). Je změřeno opotřebení tří kuliček a hodnoty menší než 2 mm jsou pro plastická maziva s přísadami EP považovány za odpovídající.

Styková koroze

Vibrace a oscilace jsou typickými příčinami stykové koroze. Během testu FAFNIR jsou dvě axiální kuličková ložiska zatížena a vystavena oscilačním pohybům. Následně je změřeno opotřebení jednotlivých ložisek. Opotřebení menší než 7 mg označuje dobrou ochranu proti stykové korozi.
SKF logo