Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy pro potravinářský a nápojový průmysl

Rovnoměrné mazání má zásadní vliv na trvanlivost ložisek, převodových kol a řetězů

Pohyblivé součásti v potravinářských a nápojových provozech – stejně jako jakékoli jiné mechanické systémy - vyžadují pro optimální funkci správné mazání.
Provozní trvanlivost ložisek, řetězů a ozubených kol může být ohrožena znečištěním, vlhkostí a vysokými teplotami. Opomenutí kteréhokoli mazacího místa na stroji může mít negativní vliv na plán provozu, náklady na údržbu a výkon stroje.
Nedostatečné mazání je příčinou přibližně 36 % předčasných selhání ložisek. Správné řešení mazání proto nabízí nové příležitosti ke zvýšení provozuschopnosti a produktivity.

Správné řešení mazání pro vaše potřeby

Automatické mazací systémy přivádějí správné množství plastického maziva v nejvhodnější okamžik – když je ložisko v pohybu. Časté mazání udržuje správný mazací film pro snížení opotřebování a také zbavuje čepy a ložisková pouzdra znečišťujících látek.

Zvýšení produktivity a ziskovosti:

 • omezením neplánovaných odstávek a přerušení výroby
 • nižšími mzdovými náklady
 • prodloužením intervalů údržby a oprav
 • snížením počtu výměn součástí a objemu skladových zásob

Minimalizace dopadu na životní prostředí:

 • eliminací nadměrného mazání
 • snížením spotřeby energie
 • snížením spotřeby maziva
 • snížením objemu odpadu

Přínos pro zdraví a bezpečnost pracovníků:

 • odstraněním nutnosti ručního mazání v obtížně přístupných místech nebo místech náročných na údržbu
 • menším počtem úrazů

Využijte skutečný potenciál mazání ve své aplikaci

Ke tření a opotřebování dochází v celém řetězci použití. Účinné mazání je důležité pro všechny součásti rotačních strojů, přičemž řetězy a dopravníky vyžadují zvláštní péči. Řešení mazání SKF podporují všechny pohyblivé části strojů bez ohledu na to, jaký je konečný výrobek. SKF nabízí kompletní sortiment vysoce výkonných progresivních, jednopotrubních a dvoupotrubních mazacích systémů a systémů mazání řetězů pro potravinářský a nápojový průmysl, které jsou přizpůsobené konkrétním požadavkům zákazníků. 

V brožuře naleznete další informace o řešeních SKF a Lincoln pro následující odvětví: 

 • pivovary a stáčírny
 • mlékárenský průmysl
 • pekařství a cukrářství
 • zpracování ryb, masa, ovoce a zeleniny
a mnohé další.

Zjistěte, jakým způsobem vám automatiké mazací systémy pomáhají vylepšit údržbu závodu

The right lubrication solution for your needs

Automatic lubrication systems supply the correct amount of grease at the best time to lubricate – while the bearing is in motion. Frequent lubrication maintains the proper lubricant film to reduce wear, as well as purges the pins and bushings of contaminants.

Improve productivity and profitability by:

 • reducing unplanned downtime and production interruptions
 • reducing labour costs
 • extending repair and maintenance intervals
 • reducing parts replacement and spare parts inventory

Minimize environmental impact by:

 • eliminating over-lubrication
 • reducing energy consumption
 • reducing lubricant consumption
 • reducing waste

Improve worker health and safety by:

 • eliminating manual lubrication of difficult-to-access points or of points in demanding areas
 • fewer accidents

Realize the true potential of lubrication for your application

Friction and wear occur across the entire delivery chain. Efficient lubrication is critical for each rotating machine component, and chains and conveyors need special treatment. Independent from your final product, SKF lubrication solutions support all moving parts in your machines. SKF offers a complete selection of high-performance progressive, single-line, dual-line and chain lubrication systems for the food and beverage industry, which are tailored to the customer’s specific requirements. 

Have a look in the brochure to find out more about SKF and Lincoln solutions for: 

 • breweries and bottling plants
 • dairy industry
 • bakery and confectionery
 • fish, meat, fruit and vegetable processing
and many more.

SKF logo