Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení mazání pro průmysl zpracování ropy a plynu

Zlepšení výkonnosti a spolehlivosti

Průzkum ložisek ropy a plynu, těžbu a zpracování po celém světě lze provozovat s vyšší spolehlivostí a účinností díky automatickým mazacím systémům SKF a Lincoln. Na pevnině nebo na moři, v poušti nebo za polárním kruhem – všude společnost SKF nabízí správné řešení mazání důležitých součástí.

Kompletní nabídka řešení mazání, která pomáhají zvyšovat spolehlivost systému

Vibrace, vysoká mechanická zatížení, znečištění a vlhkost – to vše jsou hrozby pro provozní trvanlivost ložisek a převodů. Obdobně jako mechanické systémy, pohyblivé součásti v čerpadlech, kompresorech, ventilátorech a dmychadlech, generátorech, jeřábech, pomocných pohonech, vibrátorech a ventilech vyžadují pro svou funkci správné mazání.

Automatické mazací systémy SKF dodávají přesné množství příslušného maziva na správné místo a ve správný čas za chodu zařízení – bez prostojů ve výrobě.

S komplexní znalostí tribologie a průmyslových potřeb naši inženýři a technici vyvinuli mazací systémy pro použití v průmyslu těžby a zpracování ropy a plynu. Součásti systému byly uzpůsobeny k průmyslovému využití a pomáhají zajistit, aby moderní systémy těžby a zpracování fungovaly správně.

Společnost SKF může poskytnout pomoc rovněž při optimalizaci nastavení mazání a intervalů a při definování přizpůsobeného programu mazání.

Výhody automatických mazacích systémů

Výhody pro údržbu

 • Nižší montážní náklady
 • Prodloužené intervaly údržby
 • Eliminace možného nedostatečného nebo nadměrného mazání

Provozní výhody

 • Zvýšení spolehlivosti
 • Snížené neplánované prostoje
 • Zvýšení ziskovosti

Výhody pro bezpečnost

 • Zvýšení bezpečnosti pracovníků snížením potřeby ručního mazání v obtížně přístupných místech
 • Snížení pravděpodobnosti uklouznutí a pádu v porovnání s ručními mazacími systémy
 • Méně úrazů

Řešení pro náročné aplikace

Požadavky průmyslu těžby a zpracování energetických surovin se zvyšují, protože těžba obvykle nyní probíhá v mnohem náročnějších podmínkách. Těžba nekonvenčních ropných látek a plynů se stává mnohem běžnější a komplexní šelfová ropná pole vyžadují těžbu z vyšších hloubek na pevnině nebo na moři. Bez ohledu na umístění vám společnost SKF poskytuje podporu v každé fázi prostřednictvím automatických mazacích systémů, které jsou přizpůsobeny specifickým pracovním podmínkám každé úlohy.

Na požádání jsou pro všechny aplikace k dispozici produkty s certifikací ATEX nebo ICE.

Discover how lubrication systems help you to improve reliability

A complete portfolio of lubrication solutions to improve system reliability

Vibration, high mechanical loads, contamination and moisture are all threats to bearing and gear service life. Like any mechanical system, moving parts in pumps, compressors, fans and blowers, generators, cranes, thrusters, shakers and valves need proper lubrication to function optimally.

SKF and Lincoln automatic lubrication systems deliver the exact quantity of the appropriate lubricant to the right place at the right time while the equipment is running – without production downtime.

With comprehensive knowledge of tribology and industrial demands, our engineers and technicians have developed lubrication systems for oil and gas applications. System components have been tailored to the industry and help to ensure that modern extraction and processing operations run properly.

SKF also can assist you in optimizing lubrication settings and intervals and in developing a customized lubrication programme.

Benefits of automatic lubrication systems

Maintenance benefits

 • Reduces labour costs
 • Extends repair intervals
 • Eliminates over- and under-lubrication

Operational benefits

 • Increases reliability
 • Reduces unplanned downtime
 • Improves profitability

Safety benefits

 • Increases worker safety by eliminating manual lubrication of difficult-to-access points
 • Reduces risk of slips and falls when compared to manual lubrication
 • Fewer accidents

Solutions for challenging applications

The demands of energy exploration and production are increasing as more challenging locations need to be tapped. The production of unconventional oils and gases is becoming more common, and complex offshore oil fields require deep drilling as well as sub-sea operations. Upstream, midstream or downstream, SKF supports you in every phase by providing automatic lubrication systems that are tailored to the specific characteristics of the job.

Class-approved and ATEX- or ICE-certified products for all applications are available upon request.

SKF logo