Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy pro stavební stroje

Bez správného mazání jednou dojde k závadě čepů a ložiskových pouzder

Pokud není každou směnu správně promazáno každé stanovené místo stroje, může to mít negativní dopad na plán provozu, náklady na údržbu a na „provozní čas“ stroje. Pokud si prach, nečistoty, písek nebo voda najdou cestu a proniknou k těmto součástem, vytvoří zde „brusnou sloučeninu“, která výrazně snižuje životnost ložisek. To způsobí neplánované odstávky a ztrátu produktivity.

Automatické mazací systémy mohou pomoci

Automatické mazací systémy přivádějí na místo určení správné množství plastického maziva v nejvýhodnější okamžik – když je ložisko v pohybu. Časté mazání udržuje správný mazací film pro snížení opotřebování a také zbavuje čepy a ložisková pouzdra znečišťujících látek.

Výhody automatického mazání

 • Získejte alespoň 30 minut času navíc na směnu a stroj
 • Zlepšení výroby s delší dobou provozuschopnosti
 • Snížení nákladů na výměnu součástí, když je zařízení správně mazáno
 • Zlepšení prodejní hodnoty v případě použití integrovaného mazacího systému
 • Snížení potenciálního rizika zranění pracovníků
 • Minimalizace nákladů na mazivo
 • Snižování dopadů na životní prostředí díky řízenému mazání

Zkušenosti v širokém rozsahu aplikací

Společnost SKF nabízí úplný výběr vysoce výkonných progresivních nebo jednopotrubních mazacích systémů pro stavební stroje, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníků. Můžeme také poskytnout podporu pro monitorování stavu strojních součástí a podsystémů, stejně jako mazacího systému. Mnoho výrobců originálního zařízení (OEM) nabízí mazací systémy SKF a Lincoln jako standardní výbavu instalovanou z výrobního závodu. Může se jednat o kloubové zařízení pro vysoké pracovní zatížení, zařízení s dlouhým dosazem, demolice, nakládání písku, vody, kameniva nebo odpadu – společnost SKF má vždy správné řešení mazání pro daný úkol.

Discover how automatic lubrication systems help you to maximize productivity

Automatic lubrication systems can help

Automatic lubrication systems supply the correct amount of grease at the best time to lubricate – while the bearing is in motion. Frequent lubrication maintains the proper lubricant film to reduce wear, as well as purges the pins and bushings of contaminants.

Benefits from automatic lubrication

 • Gain at least 30 minutes per shift, per machine
 • Improve production with more uptime
 • Reduce replacement part costs when equipment is properly lubricated
 • Improve resale value when lube system is on board
 • Reduce potential for worker injury
 • Minimize lubricant costs
 • Reduce environmental concerns through controlled lubrication

Experience in a wide range of applications

SKF offers a complete selection of high-performance progressive or single-line lubrication systems for construction equipment, which are tailored to the customer’s specific requirements. We also can provide support by monitoring machine component and sub system health, as well as the lubrication system. Many original equipment manufacturers (OEMs) offer SKF and Lincoln lubrication systems as factory-installed options. Whether it involves heavy articulation, long reach, demolition, sand, water, rock or dirt, SKF has a lubrication solution for the job at hand.

SKF logo