Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy pro námořní průmysl

Zjednodušte úkoly údržby a snižte provozní náklady

Údržbu lodí ve flotile lze provádět efektivněji a bezpečněji s pomocí automatických mazacích systémů SKF a Lincoln. Pomocí řešení mazání pro všechny typy lodí pomáhá společnost SKF optimalizovat provoz vaší flotily. Mazací systémy SKF a Lincoln lze použít k účinnějšímu a bezpečnějšímu mazání nejrůznějších lodních systémů.

Úplné portfolio řešení mazání, která pomáhají zvyšovat spolehlivost systému

Vibrace, vysoká mechanická zatížení, znečištění a vlhkost – to vše jsou hrozby pro provozní životnost ložisek a převodů. Podobně jako každý mechanický systém, i pohyblivé součásti motorů, převodovek, hnacích hřídelů, kormidelního převodu, pohonů navijáků, palubních jeřábů nebo dalšího pomocného zařízení vyžadují pro svou optimální funkci správné mazání.

Automatické mazací systémy SKF a Lincoln dodávají přesné množství příslušného maziva na správné místo a ve správný čas při chodu zařízení bez nutnosti odstavení.

S komplexní znalostí tribologie a průmyslových potřeb naši inženýři a technici vyvinuli vysoce účinné mazací systémy pro použití v námořním průmyslu. Společnost SKF může poskytnout pomoc rovněž při optimalizaci nastavení mazání a intervalů a při definování přizpůsobeného programu mazání.

Výhody automatických mazacích systémů

Výhody pro údržbu

 • Minimalizace pracnosti potřebné pro mazání
 • Prodloužené intervaly údržby
 • Nižší náklady na spotřební součásti
 • Nižší míra opotřebení a koroze

Provozní výhody

 • Zajištění správného mazání zařízení
 • Eliminace možného nedostatečného nebo nadměrného mazání
 • Zvyšují spolehlivost
 • Zvýšení ziskovosti

Výhody pro bezpečnost

 • Eliminace nutnosti ručního mazání v obtížně přístupných místech nebo v prostorách chráněných před výbuchem
 • Snížení možnosti uklouznutí a pádu v porovnání s ručními systémy mazání
 • Méně úrazů

Řešení pro náročné aplikace

Společnost SKF nabízí řešení pro správné mazání ložisek hnacích hřídelů a převodek řízení i pohonů a lan navijáků. Kromě toho jsou k dispozici systémy rozstřikování oleje a plastického maziva pro zvedací systémy a otevřené ozubené převody. Olej je preferovaným mazivem pro ložiska s velkým zatížením v převodovkách nebo těsnění vazových trubek. Zajišťuje mazání a chlazení mazacích míst a pomáhá odstraňovat nečistoty z mazacího cyklu.

Společnost SKF rovněž nabízí účinná řešení mazání pro vznětové motory, které pomáhají snižovat spotřebu maziva ve válcích.

Na požádání jsou pro všechny aplikace k dispozici produkty s certifikací ATEX nebo ICE.

Discover how lubrication systems help you to improve fleet reliability

A complete portfolio of lubrication solutions to improve system reliability

Vibration, high mechanical loads, contamination and moisture are all threats to bearing and gear service life. Like any mechanical system, moving parts in engines, gear boxes, propeller shafts, steering gears, winch drives, deck cranes or other auxiliary equipment require proper lubrication to function optimally.

SKF and Lincoln automatic lubrication systems deliver the exact quantity of the appropriate lubricant to the right place at the right time while the equipment is running – without downtime.

Drawing upon their comprehensive knowledge of tribology and industrial demands, our engineers and technicians have developed highly efficient lubrication systems for marine applications. SKF also can assist you in optimizing lubrication settings and intervals, and in developing a customized lubrication programme.

Benefits of automatic lubrication systems

Maintenance benefits

 • Minimizes labor required for lubrication
 • Extends repair intervals
 • Reduces consumable costs
 • Reduces wear and corrosion

Operational benefits

 • Helps to ensure that equipment is properly lubricated
 • Eliminates over- and under-lubrication
 • Increases reliability
 • Improves profitability

Safety benefits

 • Eliminates manual lubrication of difficult-to-access points or in explosion-protected areas
 • Reduces risk of slips and falls when compared to manual lubrication
 • Fewer accidents

Solutions for challenging applications

SKF provides product solutions for the proper lubrication of propeller shaft bearings and steering gears, as well as winch drives, ropes and cables. In addition, grease and oil spraying systems are available for jacking systems and open gears. Oil is the lubricant of choice for heavy-loaded bearings in gear boxes or stern tube seals. It lubricates and cools the lubrication points and removes contaminants from the oil cycle.

SKF also offers efficient lubrication solutions for diesel engines that help to reduce cylinder lubricant consumption.

Class-approved and ATEX- or ICE-certified products for all applications are available upon request.

SKF logo