Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy pro kovoprůmysl

Řešení pro náročné aplikace

Ke tření a opotřebování dochází v celém řetězci použití. Účinné mazání je důležité pro každou jednotlivou oblast používající otáčející se strojní součásti Bez ohledu na umístění vám společnost SKF poskytuje podporu v každé fázi prostřednictvím automatických mazacích systémů, které jsou přizpůsobeny specifickým pracovním podmínkám každé úlohy.

Výhody automatických mazacích systémů

Provozní výhody
 • Omezení neplánovaných odstávek a přerušení výroby
 • Zvýšení spolehlivosti
 • Zvýšení ziskovosti
Výhody pro údržbu
 • Nižší montážní náklady
 • Prodloužené intervaly údržby a oprav
 • Eliminace možného nedostatečného nebo nadměrného mazání
 • Snížení počtu vyměněných součástí a objemu skladových zásob
Výhody pro bezpečnost
 • Zvýšení bezpečnosti pracovníků snížením potřeby ručního mazání v obtížně přístupných místech nebo místech náročných na údržbu
 • Méně úrazů
Ekologické výhody
 • Minimalizace dopadů na životní prostředí odstraněním nadměrného mazání

To vše zvyšuje dostupný čas pro výrobu a zlepšuje provozní výsledky.

Kompletní nabídka řešení mazání, která pomáhají zvyšovat spolehlivost systému

Automatické mazací systémy SKF dodávají přesné množství příslušného maziva na správné místo a ve správný čas za chodu zařízení – bez prostojů ve výrobě. Kromě toho naše portfolio zahrnuje širokou škálu řešení pro mazání řetězů, bez ohledu na potřebu oleje nebo mazacího tuku.

Úplný systém mazání strojního zařízení přivádí mazivo do celé sítě systémů z jediného zdroje. V těchto mazacích systémech se mazivo dodává do sekundárních čerpacích stanic pomocí zásobních nebo podávacích čerpadel. Společnost SKF může poskytnout pomoc rovněž při optimalizaci nastavení mazání a intervalů a při definování přizpůsobeného programu mazání.

Discover how automatic lubrication systems help you maximizing machinery dependability

Benefits of automatic lubrication systems

Operational benefits
 • Reduces unplanned downtime and production interruptions
 • Increases reliability
 • Improves profitability
Maintenance benefits
 • Reduces labour costs
 • Extends repair and maintenance intervals
 • Eliminates over- and under-lubrication
 • Reduce parts replacement and spare parts inventory
Safety benefits
 • Increases worker safety by eliminating manual lubrication of difficult-to-access points or of points in demanding areas
 • Fewer accidents
Environmental benefits
 • Minimizes environmental impact by avoiding over-lubrication

All of this means increased production uptime and improved operations.

A complete portfolio of lubrication solutions to improve system reliability

SKF and Lincoln automatic lubrication systems deliver the exact quantity of the appropriate lubricant to the right place at the right time while the equipment is running – without production downtime. In addition, our portfolio includes a broad variety of solutions to lubricate chains, regardless of the need for oil or grease.

Complete plant lubrication supply systems provide lubricant to an entire network of systems from a single source. In these lubrication networks, container or booster pumps supply secondary pump stations. SKF also can assist you in optimizing lubrication settings and intervals and in developing a customized lubrication programme.

SKF logo