Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy pro větrné turbíny

Systémy větrných elektráren vyžadují pro svou optimální funkci správné mazání

Podobně jako mechanický systém, také systém větrné elektrárny vyžaduje pro optimální funkci správné mazání. Vibrace, vysoká mechanická zatížení, znečištění a vlhkost – to vše jsou hrozby pro provozní životnost ložisek a převodů. Provozování větrných turbín může být náročné a údržba drahá. Turbíny mohou být umístěny více než 100 metrů nad zemí a často ve vzdálených nebo obtížně dosažitelných místech.

Podpořte produktivitu farmy větrných elektráren pomocí mazacích systémů SKF a Lincoln

Řešením je automatický mazací systém. V porovnání s ručním mazáním poskytují automatické mazací systémy dodávku maziva do pohyblivých součástí v gondole s vyšší spolehlivostí a přesností. Spolehlivou dodávkou nejmenšího účinného množství maziva do všech třecích míst za chodu stroje snižují automatické mazací systémy tření v ložiscích a pomáhají bránit jejich znečištění.

Výsledkem je optimalizovaná provozní životnost v dlouhodobém ohledu, vyšší provozní dostupnost turbíny a snížené náklady na obsluhu – to vše činí farmy větrných elektráren ziskovějšími.

Tisíce větrných turbín po celém světě pracují spolehlivěji a efektivněji díky automatickým mazacím systémům SKF a Lincoln. Na pevnině nebo na pobřeží, v nejextrémnějším prostředí na zemi, od pouští po věčně zmrzlou tundru mohou provozovatelé farem větrných elektráren těžit z přesného automatického mazání důležitých pohyblivých součástí.

Výhody automatického mazání

Výhody pro údržbu

 • Nižší náklady na pracovní sílu
 • Prodloužené intervaly údržby
 • Eliminace možného nedostatečného nebo nadměrného mazání plastickým mazivem

Provozní výhody

 • Zvýšení spolehlivosti turbín
 • Snížené neplánované prostoje
 • Zlepšení ziskovosti farem větrných elektráren

Výhody pro bezpečnost

 • Žádné ruční mazání na nebezpečných, obtížně přístupných místech
 • Snížení možnosti uklouznutí a pádu prostřednictvím přesného mazání

Řešení pro každou aplikaci farmy větrných elektráren

Společnost SKF nabízí řešení mazacího systému na míru pro každou aplikaci větrné turbíny. Jednopotrubní nebo progresivní automatické mazací systémy jsou dostupné pro ložiska pro přenášení klopných momentů, otevřené převody naklápění vrtule, hlavní ložiska, ložiska otáčení, otevřené převody otáčení vrtule a generátory. Systémy s oběhem oleje jsou dostupné pro převodovky. Společnost SKF nabízí také systémy mazání pastorků pro pohony převodů a sací prvky, které odstraňují použité plastické mazivo z ložisek.
V některých případech vyžaduje technologie větrné turbíny schválení certifikačního orgánu. Pro farmy větrných elektráren umístěné na pobřež jsou testovány a certifikovány specifické parametry požadované u technologie turbín. Mazací systémy společnosti SKF byly první, které tuto certifikaci obdržely.

Discover how lubrication systems help to optimize wind farm performance

Drive farm machinery productivity with SKF and Lincoln lubrication systems

The solution is an automatic lubrication system. Compared to manual lubrication, automatic lubrication systems provide lubricant supply more reliably and precisely to moving components in the nacelle. By delivering the smallest effective amount of lubricant reliably to all friction points while the machine is running, automatic lubrication systems reduce friction inside bearings and help prevent contamination.

The result is optimized bearing service life over the long term, more turbine uptime and reduced manpower costs – all combining to help make wind farms more profitable.

Thousands of wind turbines around the world operate more reliably and efficiently thanks to SKF and Lincoln automatic lubrication systems. Onshore and offshore, in the earth’s most extreme environments, from deserts to frozen tundra, wind farm operators benefit from precise automatic lubrication of critical moving components.

Benefits from automatic lubrication

Maintenance benefits

 • Reduces labour costs
 • Extends repair intervals
 • Eliminates over- and under-greasing

Operational benefits

 • Increases turbine reliability
 • Reduces unplanned downtime
 • Improves wind farm profitability

Safety benefits

 • No manual lubrication in dangerous, difficult-to-access points
 • Reduces risk of slips and falls through precise lubrication

Solutions for every farm application

SKF offers lubrication system solutions tailored to every turbine application. Single-line and progressive automatic lubrication systems are available for pitch bearings, pitch open gears, main bearings, yaw bearings, yaw open gears and generators. Circulating oil systems are available for gearboxes. SKF also offers lubrication pinions for gear drives and suction elements that remove used grease from bearings.
In some instances, wind turbine technology requires approval by a certification body. For off-shore wind farms, in particular, specific requirements for turbine technology are tested and certified. SKF lubrication systems were the first to receive this certification.

SKF logo